REKLAMA

POLIMEX-MOSTOSTAL: Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

2021-04-19 23:22
publikacja
2021-04-19 23:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_jednolity_Statutu_Polimex_Mostostal_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że za pomocą systemu usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości eMS (mieszczącego się pod adresem internetowym: https://ems.ms.gov.pl) powziął wiadomość o rejestracji w dniu 19 kwietnia 2021 roku zmiany Statutu Spółki, wprowadzonej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2021 roku („Uchwała”). Treść przedmiotowych zmian w Statucie przedstawia się następująco:
§ 27 ust. 5 Statutu otrzymał brzmienie: „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.”;
§ 30 ust. 1 lit. „b” Statutu otrzymał brzmienie: „b. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 60 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru,”;
§ 30 ust. 1 lit. „c” Statutu otrzymał brzmienie: „c. istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, o ile łączna wartość takich czynności z tym samym podmiotem przekracza kwotę 60 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego,”;
§ 30 ust. 1 lit. „d” Statutu otrzymał brzmienie: „d. kolejne czynności z podmiotem o którym mowa w pkt. b. i c. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 10 000 000 PLN brutto,”;
§ 30 ust. 1 lit. „h” Statutu otrzymał brzmienie: „h. zawarcie, istotna zmiana (zwiększenie kwoty zaangażowania, wydłużenie okresu obowiązywania lub rozszerzenie wymaganego do złożenia przez Spółkę zabezpieczenia), wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu, gwarancji lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe), udzielenie zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla, których wartość przekracza 20 000 000 PLN jednorazowo lub 60 000 000 PLN łącznie w ciągu roku obrotowego. Zgody nie wymagają czynności realizowane w ramach zawartych uprzednio umów pożyczki, kredytu, gwarancji lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe) w okresie ich obowiązywania i do wysokości limitów zaangażowania określonych w tych umowach lub pozostałych czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności,”;
§ 30 ust. 1 lit. „p” Statutu został usunięty, a jednostka redakcyjna Statutu oznaczona dotychczas jako § 30 ust. 1 lit. „q” uzyskała oznaczenie § 30 ust. 1 lit. „p” .
Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale.

Podstawa prawna:
§ 6 w zw. z § 5 pkt 1 Rozporządzenia
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu Polimex Mostostal S.A..pdfTekst jednolity Statutu Polimex Mostostal S.A..pdf Tekst jednolity Statutu Polimex Mostostal S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Michał Głowiński Specjalista ds. prawnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki