REKLAMA

POLICE: wyniki finansowe

2021-11-09 22:47
publikacja
2021-11-09 22:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO przekształcone* przekształcone*
niebadane niebadane niebadane niebadane
I. Przychody ze sprzedaży 2 217 483 1 764 224 486 450 397 169
II. Zysk na działalności operacyjnej 96 466 33 900 21 162 7 632
III. Zysk przed opodatkowaniem 88 437 56 671 19 400 12 758
IV. Zysk netto 66 550 46 712 14 599 10 516
V. Całkowity dochód za okres 66 397 42 746 14 566 9 623
VI. Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,54 0,35 0,12 0,08
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 624 631 292 678 137 026 65 889
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (89 311) (1 221 798) (19 592) (275 056)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (534 814) 641 094 (117 322) 144 326
XI. Przepływy pieniężne netto razem 506 (288 026) 111 (64 842)
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 64 332 445 456 14 113 100 283
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 64 853 158 162 14 227 35 606
na 30.09.2021 na 31.12.2020 na 30.09.2021 na 31.12.2020
niebadane badane * niebadane badane *
XIV. Aktywa trwałe 2 654 675 2 660 803 573 005 576 580
XV. Aktywa obrotowe 900 834 749 717 194 443 162 459
XVI. Zobowiązania długoterminowe 639 731 766 719 138 084 166 143
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 103 436 897 856 238 174 194 560
XVIII. Kapitał własny 1 812 342 1 745 945 391 190 378 336
XIX. Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 268 030 269 082
XX. Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 49 45 11 10
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO przekształcone* przekształcone*
niebadane niebadane niebadane niebadane
XXI. Przychody ze sprzedaży 2 197 774 1 748 389 482 127 393 604
XXII. Zysk na działalności operacyjnej 97 870 50 873 21 470 11 453
XXIII. Zysk przed opodatkowaniem 133 661 49 062 29 321 11 045
XXIV. Zysk netto 110 705 41 658 24 285 9 378
XXV. Całkowity dochód za okres 110 539 37 661 24 249 8 478
XXVI. Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,89 0,34 0,20 0,08
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 613 471 280 591 134 577 63 168
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (87 976) (704 411) (19 299) (158 580)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (532 412) 411 261 (116 795) 92 585
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem (6 917) (12 559) (1 517) (2 827)
XXXII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 44 517 39 399 9 766 8 870
XXXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 37 620 27 506 8 253 6 192
na 30.09.2021 na 31.12.2020 na 30.09.2021 na 31.12.2020
niebadane badane * niebadane badane *
XXXIV. Aktywa trwałe 2 739 425 2 709 147 591 298 587 056
XXXV. Aktywa obrotowe 859 310 715 065 185 480 154 950
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 604 364 739 899 130 450 160 332
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 098 910 899 391 237 197 194 893
XXXVIII. Kapitał własny 1 895 461 1 784 922 409 131 386 782
XXXIX. Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 268 030 269 082


* Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w
punkcie 2.1 Informacji dodatkowej do śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej
metodą przeliczania:


• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień
okresu bilansowego:kurs na 31.12.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,6148
PLN (tabela nr 255/A/NBP/2020),kurs na 30.09.2021 roku wynosił 1 EUR
– 4,6329 PLN (tabela nr 190/A/NBP/2021),


• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie
01.01.2020 – 30.09.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,4420 PLN,kurs
średni w okresie 01.01.2021 – 30.09.2021 roku wynosił 1 EUR – 4,5585 PLN.


Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany
przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs
wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2021.pdfSkonsolidowany raport kwartalny 3Q 2021.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-09 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2021-11-09 Michał Siewierski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki