REKLAMA

POLICE: wyniki finansowe

2020-11-19 06:47
publikacja
2020-11-19 06:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_III_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
niebadane niebadane niebadane niebadane
I. Przychody ze sprzedaży 1 764 224 1 849 349 397 169 429 223
II. Zysk na działalności operacyjnej 33 926 43 771 7 638 10 159
III. Zysk przed opodatkowaniem 56 697 50 279 12 764 11 669
IV. Zysk netto 46 733 44 026 10 521 10 218
V. Całkowity dochód za okres 42 767 41 937 9 628 9 733
VI. Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 75 000 000 124 175 768 75 000 000
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,35 0,61 0,08 0,14
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 292 504 81 116 65 850 18 827
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 221 798) (107 833) (275 056) (25 027)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 641 094 60 294 144 326 13 994
XI. Przepływy pieniężne netto razem (288 200) 33 577 (64 881) 7 793
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 445 456 160 209 100 283 37 184
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 157 988 193 361 35 567 44 878
na 30.09.2020 na 31.12.2019 na 30.09.2020 na 31.12.2019
niebadane badane niebadane badane
XIV. Aktywa trwałe 3 307 955 1 837 782 730 749 431 556
XV. Aktywa obrotowe 896 313 1 095 718 198 001 257 301
XVI. Zobowiązania długoterminowe 998 118 531 230 220 491 124 746
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 033 420 1 065 144 228 289 250 122
XVIII. Kapitał własny 2 172 730 1 337 126 479 970 313 990
XIX. Kapitał zakładowy 1 241 758 750 000 274 313 176 118
XX. Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 503 559 203 373 111 240 47 757
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
niebadane niebadane niebadane niebadane
XXI. Przychody ze sprzedaży 1 747 763 1 840 847 393 463 427 249
XXII. Zysk na działalności operacyjnej 51 113 59 085 11 507 13 713
XXIII. Zysk przed opodatkowaniem 49 684 58 515 11 185 13 581
XXIV. Zysk netto 42 280 53 089 9 518 12 322
XXV. Całkowity dochód za okres 38 283 50 982 8 618 11 833
XXVI. Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 75 000 000 124 175 768 75 000 000
XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,34 0,71 0,08 0,16
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 280 885 129 323 63 234 30 015
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (704 879) (123 420) (158 685) (28 645)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 411 261 (34 997) 92 585 (8 123)
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem (12 733) (29 094) (2 867) (6 753)
XXXII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 39 399 32 913 8 870 7 639
XXXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 27 332 3 384 6 153 785
na 30.09.2020 na 31.12.2019 na 30.09.2020 na 31.12.209
niebadane badane niebadane badane
XXXIV. Aktywa trwałe 2 457 472 1 820 458 542 872 427 488
XXXV. Aktywa obrotowe 656 845 667 240 145 101 156 684
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 719 649 494 696 158 975 116 167
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 651 834 784 848 143 994 184 302
XXXVIII. Kapitał własny 1 742 834 1 208 154 385 004 283 704
XXXIX. Kapitał zakładowy 1 241 758 750 000 274 313 176 118


Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej
metodą przeliczania:


• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień
okresu bilansowego:kurs na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,2585
PLN (tabela nr 251/A/NBP/2019),kurs na 30.09.2020 roku wynosił 1 EUR
– 4,5268 PLN (tabela nr 191/A/NBP/2020),


• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie
01.01.2019 – 30.09.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,3086 PLN,kurs
średni w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,4420 PLN.


Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany
przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs
wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport III kwartał 2020.pdfRaport III kwartał 2020.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2020-11-19 Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki