REKLAMA

POLENERGIA: wyniki finansowe

2020-08-12 18:41
publikacja
2020-08-12 18:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK/static/att/emitent/2020-08/Polenergia_SA_Sprawozdanie_6M_2020_202008121020503324.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Polenergia_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_6M_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2020-08/Polenergia_SA_Raport_z_przegladu_6M_2020_202008121020503324.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2020-08/Polenergia_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_6M_2020_202008121020503324.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polenergia_SA_Sprawozdanie_6M_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polenergia_SA_Raport_z_przegladu_6M_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polenergia_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_6M_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / półrocze / 2020 półrocze /
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży - ogółem 821 998 1 304 229 185 083 304 156
II. Zysk z działalności operacyjnej 97 570 76 098 21 969 17 747
III. Zysk (strata) brutto 77 608 54 553 17 474 12 722
IV. Zysk (strata) netto 64 487 45 653 14 520 10 647
V. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 64 490 45 630 14 521 10 641
VI. Całkowite dochody za okres 60 962 45 482 13 726 10 607
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 148 926 97 748 33 532 22 796
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 419 -24 958 -7 975 -5 820
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 235 -109 862 -3 881 -25 621
X. Przepływy pieniężne netto, razem 96 272 -37 072 21 677 -8 645
XI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,42 1,00 0,32 0,23
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,42 1,00 0,32 0,23
XV. Stan na 2020-06-30 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-06-30 Stan na 2019-12-31
XVI. Aktywa, razem 2 600 079 2 479 761 582 194 582 309
XVII. Zobowiązania 1 243 873 1 184 517 278 521 278 154
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 938 997 939 429 210 255 220 601
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 304 876 245 088 68 266 57 553
XX. Kapitał własny 1 356 206 1 295 244 303 674 304 155
XXI. Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 351 21 342
XXII. Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXIII. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,84 28,50 6,68 6,69
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,84 28,50 6,68 6,69
XXVI. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
XXVII. 2 kwartały 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-06-30 2 kwartały 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-06-30 2 kwartały 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-06-30 2 kwartały 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-06-30
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 7 736 7 682 1 742 1 791
XXIX. Zysk z działalności operacyjnej -8 219 -7 361 -1 851 -1 717
XXX. Zysk (strata) brutto 14 012 -13 077 3 155 -3 050
XXXI. Zysk (strata) netto 14 974 -12 509 3 372 -2 917
XXXII. Całkowity dochód za okres 14 974 -12 509 3 372 -2 917
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 770 3 536 -399 825
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 27 005 -51 959 6 080 -12 117
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -941 -903 -212 -211
XXXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 24 294 -49 326 5 470 -11 503
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXXVIII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,33 -0,28 0,07 -0,06
XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 -0,28 0,07 -0,06
XLI. Stan na 2020-06-30 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-06-30 Stan na 2019-12-31
XLII. Aktywa, razem 1 158 093 1 146 185 259 313 269 152
XLIII. Zobowiązania 25 439 28 505 5 696 6 694
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 15 693 15 397 3 514 3 616
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 746 13 108 2 182 3 078
XLVI. Kapitał własny 1 132 654 1 117 680 253 617 262 459
XLVII. Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 351 21 342
XLVIII. Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XLIX. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
L. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,92 24,59 5,58 5,78
LI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,92 24,59 5,58 5,78


Wybrane pozycje przeliczono na EUR według następujących kursów:1_pozycje
z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z
sprawozdania z przepływów pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 6 miesięcy okresu
zakończonego dnia 30 czerwca 2020 roku i 30 czerwca 2019 roku -
odpowiednio 1EUR = 4,4413 PLN oraz 1EUR = 4,2880 PLN 2_ pozycje z
bilansu - kurs średni NBP na dzień 30 czerwca 2020 roku - 1EUR = 4,4460
PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 r.: = 4,2585 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK/static/att/emitent/2020-08/Polenergia_SA_Sprawozdanie_6M_2020_202008121020503324.pdfGK/static/att/emitent/2020-08/Polenergia_SA_Sprawozdanie_6M_2020_202008121020503324.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
GK_Polenergia_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_6M_2020.pdfGK_Polenergia_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_6M_2020.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności GK Polenergia
GK/static/att/emitent/2020-08/Polenergia_SA_Raport_z_przegladu_6M_2020_202008121020503324.pdfGK/static/att/emitent/2020-08/Polenergia_SA_Raport_z_przegladu_6M_2020_202008121020503324.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Polenergia
GK/static/att/emitent/2020-08/Polenergia_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_6M_2020_202008121020503324.pdfGK/static/att/emitent/2020-08/Polenergia_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_6M_2020_202008121020503324.pdf Oświadczenie Zarządu do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Polenergia
Polenergia_SA_Sprawozdanie_6M_2020.pdfPolenergia_SA_Sprawozdanie_6M_2020.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Polenergia S.A.
Polenergia_SA_Raport_z_przegladu_6M_2020.pdfPolenergia_SA_Raport_z_przegladu_6M_2020.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Polenergia S.A.
Polenergia_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_6M_2020.pdfPolenergia_SA_Oswiadczenie_Zarzadu_6M_2020.pdf Oświadczenie Zarządu do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego GK Polenergia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-12 Michał Michalski Prezes Zarządu
2020-08-12 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
2020-08-12 Tomasz Kietliński Członek Zarządu
2020-08-12 Piotr Maciołek Członek Zarządu
2020-08-12 Jarosław Bogacz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki