POLENERGIA: wyniki finansowe

2019-05-15 17:47
publikacja
2019-05-15 17:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_I_kwartal_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży - ogółem 714 665 746 813 166 285 178 732
II. Zysk z działalności operacyjnej 54 265 15 284 12 626 3 658
III. Zysk (strata) brutto 43 822 2 701 10 196 646
IV. Zysk (strata) netto 36 987 105 8 606 25
V. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 36 990 100 8 607 24
VI. Całkowite dochody za okres 36 524 42 8 498 10
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 683 50 211 10 164 12 017
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 560 -6 603 -828 -1 580
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 654 -65 273 -11 786 -15 622
X. Przepływy pieniężne netto, razem -10 531 -21 665 -2 450 -5 185
XI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,81 0,00 0,19 0,00
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,81 0,00 0,19 0,00
XV. Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31
XVI. Aktywa, razem 2 748 426 3 054 282 638 976 710 298
XVII. Zobowiązania 1 526 161 1 868 541 354 814 434 544
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 992 199 954 389 230 674 221 951
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 533 962 914 152 124 140 212 593
XX. Kapitał własny 1 222 265 1 185 741 284 162 275 754
XXI. Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 130 21 137
XXII. Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXIII. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,90 26,09 6,25 6,07
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,90 26,09 6,25 6,07
XXVI. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
XXVII. 1 kwartał 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 3 915 3 632 911 869
XXIX. Zysk z działalności operacyjnej -3 506 -2 890 -816 -692
XXX. Zysk (strata) brutto -1 929 -1 524 -449 -365
XXXI. Zysk (strata) netto -1 626 -1 343 -378 -321
XXXII. Całkowity dochód za okres -1 626 -1 343 -378 -321
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 396 3 856 325 923
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 635 -9 256 -6 895 -2 215
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -468 -60 -109 -14
XXXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -28 707 -5 460 -6 679 -1 307
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXXVIII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 -0,03 -0,01 -0,01
XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 -0,03 -0,01 -0,01
XLI. Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31
XLII. Aktywa, razem 1 091 442 1 092 606 253 747 254 094
XLIII. Zobowiązania 18 930 18 467 4 401 4 295
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 1 787 301 415 70
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 17 143 18 166 3 986 4 225
XLVI. Kapitał własny 1 072 512 1 074 139 249 346 249 800
XLVII. Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 130 21 137
XLVIII. Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XLIX. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
L. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,60 23,64 5,49 5,50
LI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,60 23,64 5,49 5,50


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:- poszczególne
pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2019 roku - 4,3013 EUR/PLN oraz
31 grudnia 2018 roku - 4,3000 EUR/PLN,- poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku
- 4,2978 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018
roku - 4,1784 EUR/PLN.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Michał Michalski Prezes Zarządu
2019-05-15 Robert Nowak Członek Zarządu
2019-05-15 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki