REKLAMA

PLAYWAY S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 21:39
publikacja
2021-04-30 21:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
01_SSF_PLW_2020_WYBRANE_DANE_FINANSOWE_GK-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02_SSF_2020_PLAYWAY_list_do_akconariuszy-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03_SSF_PLW_Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_za_2020_-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
04_SSF_PLW_Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_JD_GK-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
05_SSF_PLW_2020_Biegly_BSSF2020_sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
06_SSF_PLW_2020_Biegly_Sprawozdanie_dodatkowe_dla_KA_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_SSF_PLW_2020_Oswiadczenie_RN_w_sprawe_oceny_sprawozdan_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
08_SSF_PLW_2020_Oswiadczenie_RN_dot._wybory_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
09_SSF_PLW_2020_Oswiadczenie_RN_dot._komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
10_SSF_PLW_2020_Oswiadczenie_Zarzadu_-_wybor_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 164 069 116 206 36 670 27 013
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 118 068 82 490 26 389 19 176
III. EBITDA 118 786 83 024 26 549 19 300
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 268 996 109 090 60 122 25 359
V. Zysk (strata) netto 229 857 97 267 51 374 22 611
VI. przypadający na jednostkę dominującą 199 958 86 895 44 691 20 200
VII. przypadający na udziały niedające kontroli 29 899 10 373 6 683 2 411
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 835 42 849 12 032 9 961
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 43 629 -2 134 9 751 -496
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 100 -11 840 -3 375 -2 752
XI. Przepływy pieniężne netto – razem 82 364 28 875 18 409 6 712
XII. Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 34,83 14,74 7,78 3,43
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 62,93 30,21 14,06 7,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
01_SSF_PLW_2020_WYBRANE DANE FINANSOWE GK-sig-sig.pdf01_SSF_PLW_2020_WYBRANE DANE FINANSOWE GK-sig-sig.pdf Wybrane Dane Finansowe Grupy
02_SSF_2020_PLAYWAY_list do akconariuszy-sig.pdf02_SSF_2020_PLAYWAY_list do akconariuszy-sig.pdf Pismo Prezesa Zarządu
03_SSF_PLW_Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za 2020 -sig-sig.pdf03_SSF_PLW_Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za 2020 -sig-sig.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej
04_SSF_PLW_Sprawozdanie zarządu z działalności JD_GK-sig-sig-sig-sig.pdf04_SSF_PLW_Sprawozdanie zarządu z działalności JD_GK-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
05_SSF_PLW_2020_Biegły_BSSF2020_sprawozdanie z badania.pdf05_SSF_PLW_2020_Biegły_BSSF2020_sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej
06_SSF_PLW_2020_Biegły_Sprawozdanie dodatkowe dla KA_.pdf06_SSF_PLW_2020_Biegły_Sprawozdanie dodatkowe dla KA_.pdf Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu
07_SSF_PLW_2020_Oświadczenie RN w sprawe oceny sprawozdań .pdf07_SSF_PLW_2020_Oświadczenie RN w sprawe oceny sprawozdań .pdf Oświadczenie RN w sprawie oceny sprawozdań finansowych
08_SSF_PLW_2020_Oświadczenie RN dot. wybory firmy audytorskiej.pdf08_SSF_PLW_2020_Oświadczenie RN dot. wybory firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie RN w sprawie wyboru firmy audytorskiej
09_SSF_PLW_2020_Oświadczenie RN dot. komitetu audytu.pdf09_SSF_PLW_2020_Oświadczenie RN dot. komitetu audytu.pdf Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu
10_SSF_PLW_2020_Oświadczenie Zarządu - wybór firmy audytorskiej.pdf10_SSF_PLW_2020_Oświadczenie Zarządu - wybór firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
2021-04-30 Jakub Władysław Trzebiński Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Michał Jagodziński Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki