PIT 2017: odliczenia za dojazdy do pracy

Pracownik, który ponosi samodzielnie wydatki na dojazdy do zakładu pracy, może liczyć na dodatkowe preferencje podatkowe w stosunku do tych pracowników, u których ten koszt nie występuje. Odliczenie, pozwalające często otrzymać wyższy zwrot podatku, wymaga spełnienia szczególnych warunków.

(fot. Bogdan Hrywniak / FORUM)

Nie rozliczyłeś jeszcze PIT-u? POBIERZ

Koszty dojazdu mogą być rozliczane w różny sposób przez pracodawcę. Może on bowiem dofinansowywać podróże pracowników publicznym środkiem transportu, organizować własny transport, może również dokonywać zwrotu kwot wydawanych na dojazd do pracy na podstawie przedstawianych biletów lub wypłacać ten zwrot w formie ryczałtu.

Preferencja podatkowa dotyczy wyłącznie takich podatników, którzy będąc zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę (pracę nakładczą, służbę, spółdzielczy stosunek pracy), niezależnie od wymiaru czasu pracy lub liczby przepracowanych dni w miesiącu – ponoszą koszty udokumentowane imiennymi biletami okresowymi na autobusy, przejazdy kolejowe, promy lub komunikację miejską.

Warunki korzystania z preferencji podatkowej

Wydatki udokumentowane imiennymi biletami okresowymi podwyższać mogą ryczałtowo obliczane pracownicze koszty uzyskania przychodów. Pracownikowi przysługują bowiem standardowo:

  • 111,25 zł miesięcznie z tytułu pracy w miejscowości, w której znajduje się miejsce zamieszkania,
  • 139,06 zł miesięcznie z tytułu pracy w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, gdy nie jest wypłacany dodatek za rozłąkę.

W tradycyjnym przypadku zatem pracownik oblicza przychód brutto i odejmuje od niego pracownicze koszty, składki na ubezpieczenie społeczne i ulgi podatkowe. Od tak obliczonej podstawy opodatkowania wyliczany jest podatek. Koszty ryczałtowe w deklaracji PIT wykazuje się w części oznaczonej jako „źródła przychodów” w tym samym wierszu co kwoty przychodu, dochodu i zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez pracodawcę w trakcie roku.

Natomiast zarówno u pracownika miejscowego, jak i dojeżdżającego z innej miejscowości, należy porównać, czy wydatki na bilety okresowe będą wyższe niż powyższy limit. Inaczej nie ma podstawy go stosować. Niedopuszczalne jest łączenie rozliczeń ryczałtowych i okresowo ponoszonych wydatków na bilety.

Przykład

Jan Kowalski, dojeżdżający do pracy z Piotrkowa Trybunalskiego w okresie zimowym kupił e-kartę (bilet na przejazdy do pracy tramwajami) w Łodzi oraz bilet na autobusy podmiejskie. Suma tych wydatków to 250 zł. Takie wydatki ponosił jednak wyłącznie przez 3 miesiące, potem podwoził go kolega. Pan Jan nie może za te miesiące zastosować po 250 zł kosztów, a za pozostałe – kosztów ryczałtowych 139,06 zł. Korzystniejsze dla niego będzie stosowanie kosztów ryczałtowych (12x139,06 zł) niż za bilety (3x250 zł).

W przypadku łączenia środków komunikacji dopuszczalne jest porównanie sumy wydatków z rocznym limitem kosztów ryczałtowych.

Przykład

W styczniu podatnik dojeżdżał pociągiem i rozliczył 150 zł, od lutego do sierpnia – autobusami – po 200 zł za miesiąc, a od września – busem dowożącym do miejscowości pracy – 150 zł za miesiąc. Możliwe jest sumowanie tych kwot.

Nie jest wskazane, jak długi ma być okres, na jaki można minimalnie kupić imienne bilety okresowe. W efekcie nie jest zabronione kupowanie również biletów dziennych pod warunkiem jednak, że będą one imienne. Bilet z biletomatu, o ile nie zostanie dodatkowo potwierdzony przez zarządzającego transportem, nie jest podstawą rozliczenia podatkowego (bo nie jest biletem imiennym). Należy ponadto pamiętać, że bilet ma służyć dojazdom do pracy, a zatem nie można rozliczać jako koszty podatkowe kart na przejazdy miejskie na wszystkie trasy w ramach większych stref ruchu, a jedynie bilety na trasę dojazdową.

W kosztach podatkowych pracownika nie można ująć wydatków na własny, wypożyczony czy użyczony środek transportu. Zatem koszty poniesione na zakup benzyny, oleju napędowego, gazu, prądu elektrycznego, wydatków na wynajęcie pojazdu na dojazdy do pracy nie stanowią wydatków, które można by wykazać w deklaracji podatkowej.

Jeżeli pracownik pracuje na kilku etatach u tego samego lub u różnych pracowników, w rozliczeniu podatkowym można wykazać koszty imiennych biletów okresowych na dojazdy do każdego z tych zakładów pracy. W efekcie możliwe jest ich sumowanie. Nie można natomiast sumować kwot, które wynikają z biletów kupowanych z tytułu zatrudnienia na podstawie różnych umów, np. umowy o pracę u jednego pracodawcy i umowy-zlecenie u drugiego. W efekcie koszty w takich sytuacjach rozlicza się jedynie z tytułu tego zatrudnienia, które odbywa się na podstawie umowy o pracę (pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służby). 

Bilety i dojazdy refundowane przez pracodawcę

Do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można wyłącznie takie wydatki, które nie były refundowane przez pracodawcę lub których pracodawca nie finansował samodzielnie, chyba że stanowią one przychód pracownika.

A zatem, aby refundowane bilety i przejazdy zaliczać do kosztów, trzeba ustalić czy są one przychodem i czy pracodawca wykazuje je w PIT-11. Regułą jest, że pracownicy korzystający z busów dowożących do pracy powinni rozpoznać przychód podatkowy. Podobnie jest w przypadku zwrotów za bilety okresowe pracownikowi lub ich dofinansowywania. W związku z tym PIT-11 pracownika powinien zawierać kwoty świadczeń w naturze przekazywanym pracownikom lub refundacji kosztów (świadczenia nieodpłatne). W tych przypadkach pracownik może wystąpić o imienny bilet okresowy, który będzie podstawą wykazania tej samej kwoty (wynikającej z biletu) w deklaracji PIT jako kosztu z tytułu umowy o pracę.

Należy jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze dochodzi do rozpoznania przychodu pracownika. Sądy administracyjne wskazywały w swoich wyrokach, że skoro płatnik nie ma możliwości ustalenia, które osoby zatrudnione korzystały z udostępnionego autokaru, to wówczas płatnicy nie mają jak rozliczyć przychodu do opodatkowania w PIT-11 wysyłanym pracownikom (wyrok WSA z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1724/10, NSA z 20 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1356/10). W przypadku tego rodzaju świadczeń nawet wystąpienie do pracodawcy o wskazanie, że pracownik miał prawo do dojazdów transportem pracowniczym, nie uprawnia do rozliczenia kosztów w deklaracji rocznej (ale nie jest również przychodem).

Co więcej, w kosztach pracowniczych nie można rozliczać również kosztów transportu ponoszonych w trakcie pracy, w imieniu lub na rzecz pracodawcy (np. kurier kupuje bilet okresowy i jeździ po mieście w ramach swoich obowiązków).

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT program do PIT-ów.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.