REKLAMA

PGNIG: wyniki finansowe

2021-05-20 06:30
publikacja
2021-05-20 06:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Okresowy_GKPGNiG_1Q2021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Okresowy_GKPGNiG_1Q2021_EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 14 553 13 756 3 183 3 129
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 3 393 2 078 742 473
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 2 437 1 207 533 275
Zysk przed opodatkowaniem 2 380 946 521 215
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 747 779 382 177
Zysk netto 1 747 779 382 177
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 2 057 706 450 161
Łączne całkowite dochody 2 057 706 450 161
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 728 4 596 815 1 045
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 580) (1 546) (346) (352)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (550) (3 107) (120) (707)
Przepływy pieniężne netto 1 598 (57) 350 (13)
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,30 0,13 0,07 0,03
Stan na 31-03-2021 Stan na 31-12-2020 Stan na 31-03-2021 Stan na 31-12-2020
Aktywa razem 66 070 62 871 14 177 13 624
Zobowiązania razem 20 027 18 746 4 297 4 062
Zobowiązania długoterminowe razem 12 119 11 666 2 600 2 528
Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 908 7 080 1 697 1 534
Kapitał własny razem 46 043 44 125 9 880 9 562
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 778 5 778 1 240 1 252
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 7,97 7,64 1,71 1,65
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) - 0,09 - 0,02
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 7 210 7 417 1 577 1 687
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 1 210 541 265 123
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 1 007 333 220 76
Zysk przed opodatkowaniem 949 325 208 74
Zysk netto 730 272 160 62
Całkowite dochody razem 963 226 211 51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 370 2 800 300 637
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 163 (710) 36 (161)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22) (3 032) (5) (690)
Przepływy pieniężne netto 1 511 (942) 331 (214)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypisany zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,13 0,05 0,03 0,01
Stan na 31-03-2021 Stan na 31-12-2020 Stan na 31-03-2021 Stan na 31-12-2020
Aktywa razem 45 016 43 746 9 660 9 480
Zobowiązania razem 7 963 7 516 1 709 1 629
Zobowiązania długoterminowe razem 4 050 3 871 869 839
Zobowiązania krótkoterminowe razem 3 913 3 645 840 790
Kapitał własny 37 053 36 230 7 951 7 851
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 518 1 613 1 629
Liczba akcji (średnia ważona w okresie w mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 6,41 6,27 1,38 1,36
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - 0,09 - 0,02


Pozycje rachunku zysków i
strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN,
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego
okresu obrotowego.Pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego
kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego,
ustalonego przez NBP.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_Okresowy_GKPGNiG_1Q2021_PL.pdfRaport_Okresowy_GKPGNiG_1Q2021_PL.pdf Raport okresowy za I kwartał zakończony 31 marca 2021 roku
Raport_Okresowy_GKPGNiG_1Q2021_EN.pdfRaport_Okresowy_GKPGNiG_1Q2021_EN.pdf Interim report for the three months ended March 31st 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Paweł Majewski Prezes Zarządu
2021-05-20 Artur Cieślik Wiceprezes Zarządu
2021-05-20 Robert Perkowski Wiceprezes Zarządu
2021-05-20 Arkadiusz Sekściński Wiceprezes Zarządu
2021-05-20 Przemysław Wacławski Wiceprezes Zarządu
2021-05-20 Magdalena Zegarska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki