36,00 zł
0,00% 0,00 zł
Pfleiderer Group SA (PFL)

Zawiązanie rezerw przez Spółkę oraz spółkę zależną

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-18
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Zawiązanie rezerw przez Spółkę oraz spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. (dalej „Spółka”), niniejszym informuje o zawiązaniu w dniu dzisiejszym przez Spółkę oraz jej spółkę zależną Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o. rezerw w łącznej wysokości 38.682.078,33 PLN (dalej „Rezerwy”). Rezerwy zostały zawiązane ze skutkiem na dzień 31.12.2017.

Rezerwy zostały zawiązane w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 grudnia 2017 roku ("Decyzja") nakładającą karę w wysokości 15.957.741,83 zł na Pfleiderer Group S.A. oraz karę w wysokości 19.804.706,50 zł na Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. Decyzja nie jest prawomocna.
Rezerwy zostały zawiązane w celu zabezpieczenia środków finansowych na przewidywane koszty prawne związane z odwołaniem się od Decyzji oraz na zapłatę ewentualnych kar w przypadku jeżeli Spółka oraz Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o. będą zobowiązane do zapłaty kar określonych w Decyzji.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w toku przeprowadzonego audytu wewnętrznego Spółka nie zidentyfikowała naruszeń prawa konkurencji, które uzasadniałyby wydanie Decyzji w stosunku do Spółki i Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. W związku z tym Spółka oraz Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o., zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr. 57/2017, planują złożenie odwołań od Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
***
Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Creation of provisions by Company and its subsidiary


Current Report no. 01/2018


The Management Board of Pfleiderer Group S.A. (the “Company”) hereby
informs that Company and its subsidiary Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o.
created today the provisions amounting in total to PLN 38,682,078.33
(the “Provisions”). The Provisions are effective as of 31 December 2017.


The Provisions have been created due to Decision of the President of the
Office of Competition and Consumer Protection dated 28 December 2017
(the “Decision”) imposing a fine of PLN 15,957,741.83 on the Company and
of PLN 19,804,706.50 on Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. The Decision is
not legally final.


The Provisions are created for the costs of appeal against the Decision
and for the payment of possible fines in case if the Company and
Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. will be obliged to pay the fines imposed
by the Decision.


The Management Board of the Company stresses that during an internal
investigation, the Company did not identify any infringements of
competition law that would justify the Decision's being issued in
relation to the Company and Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o.
Consequently, as announced in the current report No. 57/2017, the
Company and Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. plan to file the appeals
against the Decision with the Court of Competition and Consumer
Protection.


***


The report was prepared on the basis of Article 17 section 1 of the
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC (Dz. U. UE L 173/1 on 12 July 2014).


2018-01-18


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-18 RICHARD MAYER CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-18 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl