REKLAMA

PFLEIDERER GROUP SA: Przymusowy wykup akcji Pfleiderer Group S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki

2019-09-16 12:18
publikacja
2019-09-16 12:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Squeeze-out_Notification_-_Nabycie_akcji_spolki_w_drodze_przymusowego_wykupu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-16
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Przymusowy wykup akcji Pfleiderer Group S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o ogłoszeniu w dniu 16 września 2019 r. informacji o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu („Przymusowy Wykup”) przez Volantis Bidco B.V. siedzibą w Amsterdamie (Prins Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam, Holandia), wpisanej do rejestru handlowego w Holandii pod numerem 7504755 („Volantis”), będącego wraz ze spółką Atlantik S.A., z siedzibą w Luksemburgu (6 rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga), wpisanej do rejestru handlowego w Luksemburgu pod numerem B170670 ("Atlantik"), stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. l pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie").
Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 5.048.615 akcji Spółki, które stanowią 7,80% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 5.048.615 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,80% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Cena wykupu wynosi 26,60 zł za jedną akcję Spółki. Przymusowy Wykup rozpocznie się 16 września 2019 r., natomiast rozliczenie Przymusowego Wykupu nastąpi w dniu 19 września 2019 r.
Informacja o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).
Załączniki
Plik Opis
Squeeze-out Notification - Nabycie akcji spółki w drodze przymusowego wykupu.pdfSqueeze-out Notification - Nabycie akcji spółki w drodze przymusowego wykupu.pdf Informacja o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Squeeze-out of Pfleiderer Group S.A. shares and suspension of
trading of the Company’ shares


Current report No. 38/2019


The Management Board of Pfleiderer Group S.A. (the “Company”) hereby
announces that today it has received information about the announcement
of the information regarding the planned acquisition of shares in the
Company through a squeeze-out (the “Squeeze-Out”) by Volantis Bidco
B.V., with its registered office in Amsterdam (Prins Benhardplein 200,
1097 JB Amsterdam, the Netherlands) entered into the Dutch commercial
register under number 7504755 (“Volantis”) which together with Atlantik
S.A., with its registered office in Luxembourg (6 rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg), registered with the Luxembourg commercial register
under number B 170670 (“Atlantik”) is a party to acting in concert
agreement within the meaning of Article 87, section 1(5) of the Act of
29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (the
"Public Offering Act").


The subject of the Squeeze-Out is 5,048,615 shares of the Company, which
constitute 7.80% of the share capital of the Company and represent
5,048,615 votes at the general meeting of the shareholders of the
Company representing 7.80% of the total number of votes at the general
meeting of the shareholders of the Company.


The Squeeze-Out price is PLN 26.60 (twenty-six and 60/100 zloty) per one
share of the Company. Squeeze-out will commence on 16 September 2019,
whereas the Squeeze-Out settlement date is set for 19 September 2019.


Information on the planned acquisition of shares in the Company through
a squeeze-out constitutes schedule to this current report.


This report was prepared pursuant to Article 17 Section 1 of the
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC (OJ EU L 173/1 dated June 12, 2014).


16.09.2019


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-16 NICO REINER CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-16 KRZYSZTOF NOWAK PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki