REKLAMA

PEPEES: wyniki finansowe

2021-04-28 07:32
publikacja
2021-04-28 07:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
PEPEES_List_Prezesa_Grupy_Kapitalowej_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEPEES_R_Roczne_Sprawozdanie_jednostkowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEPEES_R_Roczne_Sprawozdanie_jednostkowe_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot._sprawozdan_jednostkowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_PEPEES_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_PEPEES_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._KA_jednostkowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 155 182,00 172 934,00 34 684,00 40 201,00
II. Zysk lub strata netto 5 530,00 19 182,00 1 236,00 4 459,00
III. Całkowite dochody netto 5 487,00 19 143,00 1 226,00 4 450,00
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 086,00 30 597,00 -2 031,00 7 113,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 419,00 -25 002,00 -2 329,00 -5 812,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 454,00 700,00 -772,00 163,00
VII. Przepływy pieniężne netto -22 959,00 6 295,00 -5 131,00 1 463,00
VIII. Aktywa razem 268 790,00 275 662,00 58 245,00 64 732,00
IX. Kapitał własny 158 530,00 164 443,00 34 353,00 38 615,00
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,06 0,20 0,01 0,05
XI. Całkowite dochody netto na jedną akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,06 0,20 0,01 0,05
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR) 1,67 1,73 0,36 0,41
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,3018 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PEPEES_List_Prezesa_Grupy_Kapitalowej_2020.xhtmlPEPEES_List_Prezesa_Grupy_Kapitalowej_2020.xhtml List Prezesa
PEPEES_R_Roczne_Sprawozdanie_jednostkowe_2020.xhtmlPEPEES_R_Roczne_Sprawozdanie_jednostkowe_2020.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe
PEPEES_R_Roczne_Sprawozdanie_jednostkowe_2020.xhtml.XAdESPEPEES_R_Roczne_Sprawozdanie_jednostkowe_2020.xhtml.XAdES Jednostkowe sprawozdanie finansowe.xades
PEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtmlPEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności
PEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdESPEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności.xades
Ocena_RN_dot._sprawozdan_jednostkowe_2020.xhtmlOcena_RN_dot._sprawozdan_jednostkowe_2020.xhtml Ocena RN dotycząca sprawozdania
Sprawozdanie_z_badania_PEPEES_2020.xhtmlSprawozdanie_z_badania_PEPEES_2020.xhtml Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie_z_badania_PEPEES_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_z_badania_PEPEES_2020.xhtml.xades Sprawozdanie z badania.xades
Oswiadczenie_RN_dot._KA_jednostkowe_2020.xhtmlOswiadczenie_RN_dot._KA_jednostkowe_2020.xhtml Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu
Oswiadczenie_RN_dot._wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtmlOswiadczenie_RN_dot._wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml Oświadczenie RN dotyczące firmy audytorskiej
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki