REKLAMA

PBS Finanse SA: wyniki finansowe

2022-09-30 18:40
publikacja
2022-09-30 18:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSSF_PBS_Finanse_S.A.-30.06.2022r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci_PBS_Finanse_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_PBSFI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 140 30 31
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej -280 -624 -60 -150
III. Zysk [strata] przed opodatkowaniem -386 -73 -83 -16
IV. Zysk [strata] netto z działalności kontynuowanej -386 -73 -83 -16
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 701 -1 663 -582 -366
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 760 0 170
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 -9 -7 -2
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -2 732 -912 -588 -201
IX. Aktywa razem 10 102 10 751 2 158 2 378
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 567 1 688 335 373
XI. Zobowiązania długoterminowe 15 15 3 3
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 240 366 51 81
XIII. Kapitał własny ogółem 8 535 9 063 1 823 2 005
XIV. Kapitał podstawowy 29 266 29 266 6 253 6 474
XV. Liczba akcji w szt. 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [zł/EUR] -0,03 -0,01 -0,01 -0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję [zł/EUR] 0,82 0,87 0,17 0,19
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [zł/EUR] 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
ŚSSF PBS Finanse S.A.-30.06.2022r.pdfŚSSF PBS Finanse S.A.-30.06.2022r.pdf Sprawozdanie za I półrocze 2022r.
Sprawozdanie Zarządu z działaności PBS Finanse S.A.pdfSprawozdanie Zarządu z działaności PBS Finanse S.A.pdf Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2022r.
Raport z przeglądu PBSFI.pdfRaport z przeglądu PBSFI.pdf Raport z przeglądu sprawozdania za I półrocze 2022r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki