REKLAMA

PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2020-12-17 20:52
publikacja
2020-12-17 20:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-17
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020 i 22/2020 dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 (Podprogram) organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (KOWR), Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 grudnia 2020 r. powziął informację o podpisaniu przez KOWR ze spółką zależną Emitenta – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) umowy na dostawy artykułu spożywczego realizowane w ramach Podprogramu (Umowa).

Na mocy zawartej Umowy WZPOW zobowiązała się do dostarczenia w okresie do 31 lipca 2021 r. groszku z marchewką o wymaganiach jakościowych określonych w Umowie, na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Caritas Polska i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wartość dostaw objętych treścią Umowy wynosi ok. 15,9 mln zł brutto.

Dostawy odbywać się będą w każdym miesiącu realizacji dostaw. W okresie do 31 marca 2021 r. WZPOW dostarczy do magazynów organizacji partnerskich od 40% do 60% całkowitej ilości dostaw przewidzianych
w Umowie. Zapłata będzie dokonywana na podstawie składanych przez WZPOW wniosków o rozliczenie Umowy sporządzanych odrębnie za dostawy zrealizowane w poszczególnych miesiącach.

WZPOW wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na łączną kwotę ok. 1,6 mln zł.

W Umowie przewidziano szereg kar umownych płaconych na rzecz KOWR, m.in.: w przypadku odstąpienia przez KOWR od Umowy z przyczyn leżących po stronie WZPOW (w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego), w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego artykułu spożywczego z wymaganiami określonymi w Umowie (30% wartości brutto wadliwej partii artykułu spożywczego) itp., przy czym całkowita łączna odpowiedzialność WZPOW z tytułu kar umownych związanych z realizacją Umowy jest ograniczona do wartości 25% wynagrodzenia umownego brutto. Niemniej KOWR zastrzegł w Umowie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-17 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki