REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: wyniki finansowe

2021-09-22 17:38
publikacja
2021-09-22 17:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
gkob_sprawozdanie_zarządu_za_i_pólrocze_2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
obsa_skrócone_sprawozdanie_finansowe_za_i_pólrocze_2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
gkob_skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_i_pólrocze_2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Orzel_Bialy_-_raport_z_przegladu_HY21_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Orzel_Bialy_-_raport_z_przegladu_HY21_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 311 916 237 271 68 595 53 424
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 51 380 22 271 11 299 5 015
III. Zysk (strata) netto ze sprzedaży 38 080 12 585 8 374 2 834
IV. Zysk (strata) brutto 37 943 14 863 8 344 3 347
V. Zysk (strata) netto 30 314 11 863 6 667 2 671
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 076) 136 508 (3 315) 30 736
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 847) (2 000) (4 145) (450)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 889) (45 183) (635) (10 173)
IX. Przepływy pieniężne netto razem (36 812) 89 325 (8 095) 20 113
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 1,82 0,71 0,40 0,16
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 1,82 0,71 0,40 0,16
XII. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa, razem 438 877 414 547 97 079 89 830
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91 808 91 949 20 308 19 925
XV. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 15 762 15 800 3 487 3 424
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 57 533 57 164 12 726 12 387
XVII. Kapitał własny 347 069 322 598 76 772 69 905
XVIII. Kapitał zakładowy 7 160 7 160 1 584 1 552
XIX. Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 20,84 19,37 4,61 4,20
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 20,84 19,37 4,61 4,20
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego według MSSF:
XXIII. wybrane dane finansowe tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR
XXIV. 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 307 564 234 568 67 638 52 815
XXVI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 50 538 21 716 11 114 4 890
XXVII. Zysk (strata) netto ze sprzedaży 38 844 13 334 8 542 3 002
XXVIII. Zysk (strata) brutto 38 656 15 186 8 501 3 419
XXIX. Zysk (strata) netto 31 027 12 229 6 823 2 753
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 547) 136 257 (2 319) 30 680
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 164) (1 575) (696) (355)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 888) (45 183) (635) (10 173)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem (16 599) 89 499 (3 650) 20 152
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 1,86 0,73 0,41 0,17
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 1,86 0,73 0,41 0,17
XXXVI. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXXVII. Aktywa,razem 415 264 388 689 91 856 84 227
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 89 084 87 692 19 705 19 002
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) 15 190 15 176 3 360 3 289
XL. Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) 55 885 54 036 12 362 11 709
XLI. Kapitał własny 326 180 300 997 72 151 65 224
XLII. Kapitał zakładowy 7 160 7 160 1 584 1 552
XLIII. Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XLIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. 16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 19,59 18,08 4,33 3,92
XLVI. 19,59 18,08 4,33 3,92


Do przeliczenia bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs
EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,5208 zł/EURDo
przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego
przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs
4,6148 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i
strat oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni
EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,5472 zł/EUR.


Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,4413 zł/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
gkob_sprawozdanie zarządu za i półrocze 2021_signed.pdfgkob_sprawozdanie zarządu za i półrocze 2021_signed.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Orzeł Biały za I półrocze 2021 r.
obsa_skrócone sprawozdanie finansowe za i półrocze 2021_signed.pdfobsa_skrócone sprawozdanie finansowe za i półrocze 2021_signed.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Orzeł Biały S.A. za I półrocze 2021 r.
gkob_skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za i półrocze 2021_signed.pdfgkob_skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za i półrocze 2021_signed.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kaptiałowej Orzeł Biały za I półrocze 2021 r.
Orzeł Biały - raport z przeglądu HY21 JSF.pdfOrzeł Biały - raport z przeglądu HY21 JSF.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
Orzeł Biały - raport z przeglądu HY21 SSF.pdfOrzeł Biały - raport z przeglądu HY21 SSF.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Konrad Sznajder Prezes Zarządu
2021-09-22 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki