REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 15:15
publikacja
2022-11-29 15:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_GK_OF_30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 13968 91273 2980 20018
II. Koszty działalności operacyjnej 28008 98534 5974 21610
III. Zysk / strata brutto (15257) (12030) (3255) (2638)
IV. Zysk / strata netto za okres (15370) (13849) (3279) (3037)
V. - z działalności zaniechanej - 1412 - 310
VI. - podstawowy z zysku / straty za okres (1,24) (1,12) (0,26) (0,25)
VII. - rozwodniony z zysku / straty za okres (1,24) (1,12) (0,26) (0,25)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1575 (7680) 336 (1684)
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (270) (3294) (58) (722)
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (580) 10666 (124) 2339
XI. Przepływy pieniężne netto razem 725 (309) 155 (68)
XII. Aktywa trwałe - 52834 - 11404
XIII. Aktywa obrotowe 119944 177985 24630 38418
XIV. Aktywa dostępne do sprzedaży 110921 163215 22777 35230
XV. Aktywa razem 119944 230819 24630 49822
XVI. Zobowiązania długoterminowe 3205 77741 658 16780
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 248683 143279 51066 30926
XVIII. Zobowiązania razem 251888 221020 51725 47707
XIX. Kapitał własny ogółem (131944) 9800 (27094) 2115
XX. Kapitał podstawowy 743 743 153 160
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody ze sprzedaży 5460 90813 1165 19917
XXII. Koszty działalności operacyjnej 18330 98002 3910 21493
XXIII. Zysk / strata brutto (14400) (11584) (3072) (2541)
XXIV. Zysk / strata netto za okres (14400) (14845) (3072) (3256)
XXV. - podstawowy z zysku / straty za okres (1,24) (1,12) (0,26) (0,25)
XXVI. - rozwodniony z zysku / straty za okres (1,24) (1,12) (0,26) (0,25)
XXVII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2297 (9724) 490 (2133)
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (226) (667) (48) (146)
XXIX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (556) 10701 (119) 2347
XXX. Przepływy pieniężne netto razem 1515 309 323 68
XXXI. Aktywa trwałe - 33747 - 7284
XXXII. Aktywa obrotowe 7990 11559 1641 2495
XXXIII. Aktywa dostępne do sprzedaży 97966 102858 20117 22202
XXXIV. Aktywa razem 105956 175083 21758 37791
XXXV. Zobowiązania długoterminowe - 74450 - 16070
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 235784 129209 48418 27889
XXXVII. Zobowiązania razem 235784 203659 48418 43959
XXXVIII. Kapitał własny ogółem (129828) (28576) (26660) (6168)
XXXIX. Kapitał podstawowy 743 743 153 160


Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego
skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przeliczono na EURO według następujących zasad:-
Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono
według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na dzień 30 września 2022 roku w wysokości 1 EURO =
4,8698 zł, oraz na 31 grudnia 2021 roku w wysokości 1 EURO = 4,5994 zł;-
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje
dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku oraz
30 września 2021 roku (odpowiednio 1 EURO = 4,6880 zł oraz 1 EURO =
4,5596 zł).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny GK OF 30.09.2022.pdfSkonsolidowany raport kwartalny GK OF 30.09.2022.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Paweł Głodek Syndyk Paweł Głodek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki