REKLAMA

Nowa projekcja NBP: inflacja CPI na poziomie 3,7 proc., dynamika PKB 3,2 proc. w 2020 roku

2020-03-09 09:16
publikacja
2020-03-09 09:16

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w 2020 r. wyniesie 3,7 proc., zaś inflacja bazowa ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. - wynika z marcowej projekcji NBP. Zgodnie z najnowszą projekcją dynamika PKB w 2020 r. wyniesie 3,2 proc., w 2021 r. wyniesie 3,1 proc., a w 2022 r. spadnie do 3,0 proc.

/ fot. Szymon Laszewski / FORUM

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2020 na poziomie 3,2 proc., w 2021 na poziomie 3,1 proc., w 2022 na poziomie 3,0 proc. Ścieżka dla inflacji kształtuje się odpowiednio na poziomie: 3,7 proc., 2,7 proc. oraz 2,4 proc. Inflacja bazowa ma zaś wynieść 3,3 proc. w 2020 r., 2,8 proc. w 2021 r. oraz 2,4 proc. w 2022 r.

"Według szacunku GUS tempo wzrostu PKB w 2019 r. obniżyło się w porównaniu do oczekiwań formułowanych w poprzedniej rundzie prognostycznej, co przełożyło się na niższą ścieżkę wzrostu gospodarczego w br. oraz – w mniejszym już stopniu – w 2021 r. W tym samym kierunku oddziaływać będzie niewielka rewizja w dół oczekiwanej dla 2020 r. skali spowolnienia w gospodarce światowej, w szczególności w strefie euro" - napisano w raporcie.

"Odczyt GUS za ub.r. wskazuje na wyhamowanie dynamiki spożycia w sektorze gospodarstw domowych w II poł. 2019 r. poniżej oczekiwań z poprzedniej rundy prognostycznej. Spadek tempa wzrostu konsumpcji miał miejsce pomimo relatywnie szybkiego wzrostu dochodów z tytułu zwiększenia transferów do gospodarstw domowych (w tym rozszerzenia programu Rodzina 500 plus) i zmniejszenia ich obciążeń podatkowych przy nadal korzystnej sytuacji na rynku pracy" - dodano.

Autorzy raportu NBP oczekują, że w najbliższych kwartałach przy rosnącej niepewności wobec perspektyw koniunktury gospodarczej za granicą i w Polsce gospodarstwa domowe będą ostrożniej podejmować decyzje zakupowe.

"Scenariusz ten wspiera obserwowane pogorszenie nastrojów konsumenckich w ostatnich miesiącach. Z drugiej strony, ze względu na większą przestrzeń do wygładzania konsumpcji, w dalszym horyzoncie projekcji korekta ścieżki wzrostu spożycia gospodarstw domowych będzie się zmniejszać. Głębsze spowolnienie krajowego wzrostu gospodarczego przełoży się także na niższą ścieżkę zapasów w bieżącej rundzie prognostycznej, zgodnie z procyklicznym charakterem tej kategorii" - napisano.

"Skalę rewizji w dół dynamiki PKB w horyzoncie prognozy będzie częściowo ograniczał wyższy wkład eksportu netto do wzrostu gospodarczego. Przyczyni się do tego silniejsze niż oczekiwano spowolnienie wzrostu popytu krajowego przekładające się na obniżenie dynamiki importu. Jednocześnie nieco powyżej wyników z projekcji listopadowej ukształtuje się dynamika eksportu towarów i usług. Przemawiają za tym dane o handlu zagranicznym w II poł. ub.r. wskazujące, że polski sektor eksportowy w dalszym ciągu charakteryzował się wysoką odpornością na utrzymujące się spowolnienie w strefie euro, w tym w gospodarce niemieckiej" - dodano.

NBP zaznacza, że inflacja CPI w 2020 r. ukształtuje się istotnie powyżej oczekiwań z poprzedniej rundy prognostycznej, na co złoży się rewizja w górę wszystkich głównych komponentów indeksu.

"Do podniesienia prognozy inflacji bazowej w br. przyczynił się silniejszy od założeń wzrost cen administrowanych usług związanych z wywozem nieczystości. Szybszy wzrost cen komponentów bazowych koszyka CPI jest również skutkiem podniesienia od 1 stycznia 2020 r. stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 10 proc. wobec podwyżki 3 proc. zapisanej w projekcie budżetu na 2020 r." - napisano.

"Do podwyższenia w bieżącym roku dynamiki krajowych cen żywności przyczyni się natomiast szybszy od wcześniejszych prognoz wzrost cen wieprzowiny na rynkach światowych będący pochodną dalszej eskalacji epidemii ASF w Chinach. Wyższe tempo wzrostu krajowych cen żywności w 2020 r. wynika także z planowanego wprowadzenia od 1 lipca 2020 r. podatku akcyzowego na sprzedaż tzw. słodzonych napojów. Szybsze w porównaniu z listopadową projekcją tempo wzrostu krajowych cen energii jest powiązane z kolei z zaakceptowanymi przez URE wyższymi od oczekiwań podwyżkami taryf na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej" - dodano.

Autorzy raportu oceniają, że w 2021 r. wygaśnie oddziaływanie na inflację CPI zmian o charakterze regulacyjnym wpływających w br. na kształtowanie się cen towarów objętych akcyzą oraz taryfy energii elektrycznej.

"Jednocześnie w przyszłym roku inflację cen konsumenta obniży założone w projekcji wygasanie zaburzeń podażowych związanych z epidemią ASF w Chinach. Wzrost wszystkich komponentów CPI będzie dodatkowo ograniczać niższa presja popytowa w gospodarce powiązana z osłabieniem tempa wzrostu gospodarczego w latach 2020-2021. W konsekwencji powyższych uwarunkowań inflacja CPI w przyszłym roku obniży się i powróci do ścieżki centralnej poprzedniej rundy prognostycznej" - wskazuje NBP.

NBP podał, że w raporcie zostały uwzględnione dane dostępne do 18 lutego 2020 r.

Centralne ścieżki prognoz z marcowej projekcji i porównanie do listopadowej
projekcja marcowa I projekcja listopadowa
2020 2021 2022 I 2020 2021
Wskaźnik cen konsumenta CPI (%, r/r) 3,7 2,7 2,4 I 2,8 2,6
Wskaźnik cen inflacji bazowej bez żywności i energii (%, r/r) 3,3 2,8 2,4 I 2,6 2,4
Ceny żywności (%, r/r) 4,7 2,2 2,2 I 3,5 2,6
Ceny energii (%, r/r) 3,4 3,1 2,8 I 2,8 3,5
PKB (%, r/r) 3,2 3,1 3 I 3,6 3,3
Popyt krajowy (%, r/r) 3 3,4 3 I 4 3,6
Spożycie gospodarstw domowych (%, r/r) 3,7 3,7 3,6 I 4,5 4,1
Spożycie publiczne (%, r/r) 4,4 3,8 2,4 I 4,2 3,7
Nakłady inwestycyjne (%, r/r) 4,1 1,7 0,4 I 4 1,9
Wkład eksportu netto (pkt proc., r/r) 0,2 -0,2 0 I 0,4 -0,2
Eksport (%, r/r) 3,6 3,9 4,2 I 3,4 3,8
Import (%, r/r) 3,4 4,5 4,4 I 4,3 4,3
Wynagrodzenia (%, r/r) 6,9 6,6 5,4 I 7,2 6,7
Pracujący (%, r/r) 0 -0,2 -0,2 I 0,3 -0,2
Stopa bezrobocia (%) 3 3,3 3,5 I 3,8 4,1
NAWRU (%) 4,1 4,2 4,3 I 4,2 4,3
Stopa aktywności zawodowej (%) 56,1 56,1 56,2 I 56,3 56,4
Wydajność pracy (%, r/r) 3,2 3,3 3,2 I 3,9 3,6
Jednostkowe koszty pracy (%, r/r) 3,8 3,3 2,2 I 3,4 3,2
Produkt potencjalny (%, r/r) 3,6 3,6 3,6 I 3,6 3,6
Luka popytowa (% PKB potencjalnego) 1 0,5 -0,1 I 1,3 1
Indeks cen surowców rolnych (EUR; 2011=1,0) 0,98 0,97 0,96 I 0,95 0,97
Indeks cen surowców energetycznych (USD; 2011=1,0) 0,55 0,55 0,57 I 0,58 0,59
Inflacja za granicą (%, r/r) 1,8 1,7 1,7 I 1,9 1,7
PKB za granicą (%, r/r) 1 1,3 1,3 I 1,1 1,3
Saldo rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego (% PKB) 3 2,5 2 I 1,6 1,2
WIBOR 3M (%) 1,71 1,71 1,71 I 1,72 1,72
Marcowa projekcja NBP w podziale na kwartały
2020 I 2021
Wskaźnik cen konsumenta CPI (%, r/r) I kw. II kw. III kw. IV kw. I I kw. II kw. III kw. IV kw.
Wskaźnik cen inflacji bazowej bez żywności i energii (%, r/r) 4,3 3,6 3,3 3,4 I 2,8 2,8 2,7 2,5
Ceny żywności (%, r/r) 3,3 3,4 3,3 3,2 I 2,9 2,8 2,8 2,7
Ceny energii (%, r/r) 7,1 5,2 3,3 3,1 I 2,3 2,1 2,1 2,3
PKB (%, r/r) 3,6 2 3,1 4,9 I 3,2 3,5 3,6 2,3
Popyt krajowy (%, r/r) 2,9 3 3,2 3,6 I 3,5 3,2 2,9 2,8
Spożycie gospodarstw domowych (%, r/r) 2,9 3 3,1 3,2 I 3,7 3,5 3,2 3,1
Spożycie publiczne (%, r/r) 3,7 3,8 3,7 3,7 I 3,7 3,7 3,7 3,6
Nakłady inwestycyjne (%, r/r) 3,5 5 3,9 5 I 4,6 4,1 3,5 3,2
Wkład eksportu netto (pkt proc., r/r) 4,2 4,3 5,1 2,7 I 2,4 2,2 1,1 0,9
Eksport (%, r/r) 0,1 0,1 0,1 0,5 I 0,2 0,3 0,2 0,2
Import (%, r/r) 2,9 4,4 3,4 3,8 I 4 3,9 3,9 3,8
Wynagrodzenia (%, r/r) 2,8 4,4 3,4 3 I 4,5 4,6 4,5 4,3
Pracujący (%, r/r) 7,3 7 6,7 6,8 I 7,1 6,7 6,4 6,2
Stopa bezrobocia (%) 0,1 0,1 0,1 0 I 0,2 0,2 0,2 0,2
NAWRU (%) 3 3 3 3,1 I 3,2 3,3 3,3 3,3
Stopa aktywności zawodowej (%) 4 4 4,1 4,1 I 4,2 4,2 4,3 4,3
Wydajność pracy (%, r/r) 56,1 56,1 56,1 56,1 I 56,1 56,1 56,1 56,1
Jednostkowe koszty pracy (%, r/r) 2,8 2,9 3,2 3,7 I 3,7 3,4 3,1 3,1
Produkt potencjalny (%, r/r) 4,5 4,1 3,5 3,1 I 3,4 3,3 3,4 3,2
Luka popytowa (% PKB potencjalnego) 3,6 3,6 3,6 3,6 I 3,6 3,6 3,6 3,6
Indeks cen surowców rolnych (EUR; 2011=1,0) 0,9 1,1 1,1 1 I 0,8 0,7 0,4 0,2
Indeks cen surowców energetycznych (USD; 2011=1,0) 0,99 1 1 0,96 I 0,95 0,97 0,98 0,96
Inflacja za granicą (%, r/r) 0,58 0,53 0,53 0,55 I 0,56 0,55 0,55 0,56
PKB za granicą (%, r/r) 1,8 1,7 1,8 1,8 I 1,7 1,7 1,7 1,7
Saldo rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego (% PKB) 0,7 0,9 1 1,2 I 1,4 1,3 1,3 1,3
WIBOR 3M (%) 3,4 3,4 3,4 3 2,9 2,8 2,7 2,5
1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71

(PAP Biznes)

pat/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (11)

dodaj komentarz
ernst
Ci ludzie żyją w wirtualnej rzeczywistości. Wzrost PKB o 3,2 % to mrzonki małego Jasia.
marxs
hehe tego jeszcze w tym kraju nie było żeby z kasy zdychającego polskiego podatnika opłacać blondaski namiętnie robiące łaski
szejknet
Spokojnie, jak cena ropy wróci na stare poziomy to w tych "projekcjach" trzeba będzie przecinki przesunąć o jedno miejsce w prawo.
brys
Wieki sukces wybrańców Suwerena.
Inflacja w górę PKB w dół.
Kwiaty dla Mateuszka i Adriana za systemowe wprowadzanie w życie hasła ,,Polska w ruinie"
kzabor
Inflacja powyżej celu, a RPP planuje obniżkę stóp.
kondziel
Czy te projekcje się kiedykolwiek sprawdziły?
and00
No raczej sprawdzały się, najlepiej ze wszystkich prognoz instytucjonalnych
Lepiej niż prognozy KE, BŚ, MFW czy ONZ o Balcerowiczu przez litość nie wspomnę

Ta się nie sprawdzi, bo jak ją opracowywali to wirus był na poziomie "może trochę" a teraz już wiadomo że "na pewno
No raczej sprawdzały się, najlepiej ze wszystkich prognoz instytucjonalnych
Lepiej niż prognozy KE, BŚ, MFW czy ONZ o Balcerowiczu przez litość nie wspomnę

Ta się nie sprawdzi, bo jak ją opracowywali to wirus był na poziomie "może trochę" a teraz już wiadomo że "na pewno sporo"
bangladesznadwisla
kolejne bzdury od spec tutek
cyklotron
NBP zaznacza, że inflacja CPI w 2020 r. ukształtuje się istotnie powyżej oczekiwań z poprzedniej rundy prognostycznej, na co złoży się rewizja w górę wszystkich głównych komponentów indeksu.


HAHAHAHA
d-oro
Inflacja 3,7? Jak juz było prawie 4,5 ? PKB z 3,7 na 3,2 ? Kto jest autorem tych prognoz "dwórki"? Czyli w budzecie panstwa postronie dochodow zabraknie dziesiatek mld? Budzet jest jeszcze w sejmie moze czas najwyzszy go urealnic co pisiorki? Potem bedzie bolało baaardzo bolało was tez.

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki