REKLAMA

NORTH COAST: wyniki finansowe

2020-11-16 17:22
publikacja
2020-11-16 17:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_3Q2020_NC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 182 651 156 564 41 119 36 338
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 804 10 447 4 233 2 425
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 17 334 9 758 3 902 2 265
IV. Zysk (strata) netto 15 223 7 966 3 427 1 849
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 15 223 7 396 3 427 1 717
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 329 16 562 5 252 3 844
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (3 536) (9 833) (796) (2 282)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (13 341) (5 874) (3 003) (1 363)
IX. Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 6 452 855 1 452 198
X. Aktywa razem (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 107 535 102 020 23 755 23 957
XI. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 988 7 389 1 102 1 735
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 767 54 074 10 331 12 698
XIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 780 40 557 12 322 9 524
XIV. Kapitał podstawowy (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 141 150
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,79 2,31 1,07 0,54
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17,43 12,67 3,85 2,98
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody ze sprzedaży 139 967 123 927 31 510 28 763
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 011 8 026 2 479 1 863
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 715 8 489 4 213 1 970
XXI. Zysk (strata) netto 16 605 6 837 3 738 1 587
XXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 850 11 013 3 118 2 556
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (2 090) (13 834) (470) (3 211)
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (5 076) 3 617 (1 143) 840
XXV. Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 6 684 796 1 505 185
XXVI. Aktywa razem (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 114 214 98 442 25 231 23 117
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 196 33 047 7 112 7 760
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 291 975 285 229
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 799 29 505 6 141 6 928
XXX. Kapitały własne (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 018 65 395 18 118 15 356
XXXI. Kapitał podstawowy (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 141 150
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,19 2,14 2,14 0,50
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 3 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25,63 20,44 5,66 4,75
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF_3Q2020_NC.pdfSF_3Q2020_NC.pdf SF_3Q2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Maciej Stróżyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki