REKLAMA

NEWAG S.A.: wyniki finansowe

2021-04-28 17:16
publikacja
2021-04-28 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_IVQ_2020_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_2020_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_audytor_raport_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_zgodnosc_sprawozdan_raport_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_NEWAG-oswiadczenie_audytor2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_NEWAG-ocena_sprawozdania_skonsolidowanego2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Newag_-_Sprawozdanie_z_badania_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_raport_niefinansowy_GK_p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 320 087 896 085 295 044 208 305
II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 254 310 129 887 56 839 30 194
III. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 238 430 109 924 53 290 25 553
IV. Zysk ( strata ) netto 218 939 89 672 48 934 20 845
V. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 291 758 163 855 65 209 38 090
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 989 376 29 509 57 971 6 860
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 933 -56 306 -8 255 -13 089
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -144 266 -19 926 -32 244 -4 632
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 78 176 -46 723 17 473 -10 861
X. Aktywa razem 1 397 456 1 357 331 302 820 318 735
XI. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 2 438 2 642
XII. Zyski zatrzymane 623 840 449 230 135 182 105 490
XIII. Kapitał z aktualizacji wyceny 89 484 91 320 19 391 21 444
XIV. Kapitał udziałów niekontrolujących 627 343 136 81
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 672 255 805 188 145 674 189 078
XVI. Zobowiązania długoterminowe 221 022 265 839 47 894 62 426
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 451 233 539 349 97 780 126 652
XVIII. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001,00 45 000 001 45 000 001,00 45 000 001
XIX. Zysk ( strata ) na jedną akcje zwykłą ( w zł/EUR ) 4,87 1,99 1,09 0,46
XX. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 16,12 12,27 3,49 2,88


Przeliczenia
dokonano wg:


1) poszczególne
pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy tj.
na:


31.12.2020 -   4,6148
– tabela nr 255/A/NBP/2020


31.12.2019 -   4,2585
– tabela nr 251/A/NBP/20192) poszczególne pozycje
sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursów
stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego okresu sprawozdawczego
tj.:


w okresie od
01.01.2020 do 31.12.2020 –  4,4742


w okresie od
01.01.2019 do 31.12.2019 –  4,3018


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdfList Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa
SSF IVQ 2020 podpisane.pdfSSF IVQ 2020 podpisane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe NEWAG
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK 2020 podpisane.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK 2020 podpisane.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK NEWAG
Informacja Zarządu_audytor raport 2020.pdfInformacja Zarządu_audytor raport 2020.pdf Informacja Zarządu dotycząca wyboru audytora
Informacja Zarządu_zgodność sprawozdań raport 2020.pdfInformacja Zarządu_zgodność sprawozdań raport 2020.pdf Oświadczenie o zgodności sprawozdań
Uchwała NEWAG-oświadczenie audytor2020.pdfUchwała NEWAG-oświadczenie audytor2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Uchwała NEWAG-ocena sprawozdania skonsolidowanego2020.pdfUchwała NEWAG-ocena sprawozdania skonsolidowanego2020.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności i skonsolisowanego sprawozdania finansowego
Grupa Newag - Sprawozdanie z_badania_2020.pdfGrupa Newag - Sprawozdanie z_badania_2020.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2020 raport niefinansowy GK p.pdf2020 raport niefinansowy GK p.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności niefinansowej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2021-04-28 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Czesława Piotrowska Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki