NETMEDIA S.A.: wyniki finansowe

2019-05-24 15:20
publikacja
2019-05-24 15:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2019-05-24_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
2019-05-24_Ocena_Rady_Nadzorczej_sprawozdan_rocznych_za_2018_r..pdf  (KOREKTA RAPORTU)
R_2018_Netmedia_SA_korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Dane finansowe dotyczące rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2018 roku wraz z danymi porównawczymi
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 258 1 564 998 369
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 313 -478 776 -113
III. EBITDA 3 490 -266 818 -63
IV. Zysk (strata) brutto 3 511 -4 659 823 -1 098
V. Zysk (strata) netto 3 637 -1 979 852 -466
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -659 -617 -154 -145
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 643 752 1 088 177
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 754 69 -2 286 16
IX. Przepływy pieniężne netto razem -5 771 204 -1 352 48
X. Aktywa razem 35 999 42 241 8 372 10 127
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 482 560 112 134
XII. Zobowiązania długoterminowe 324 377 75 90
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 158 183 37 44
XIV. Kapitał własny 35 518 41 680 8 260 9 993
XV. Kapitał zakładowy 824 925 192 222
XVI. Liczba akcji (szt.) – średnioważona * 8 244 072 9 254 115 8 244 072 9 254 115
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/eur) * 0,43 -0,21 0,10 -0,05
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) * 0,43 -0,21 0,10 -0,05
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * 4,31 4,50 1,00 1,08
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) * 4,31 4,50 1,00 1,08
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00


Do przeliczenia danych bilansowych na euro
zastosowano kurs średni NBP z dnia bilansowego (4,1709 PLN/EUR dla
31.12.2017 i 4,3000 PLN/EUR dla 31.12.2018). Do przeliczenia danych z
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zastosowano
średni roczny kurs NBP (4,2447 PLN/EUR dla 2017 roku i 4,2669 PLN/EUR
dla 2018 roku).* Dnia 31
października 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału
zakładowego Emitenta poprzez umorzenie 1.010.043 akcji własnych
stanowiących 10,91% kapitału zakładowego i głosów na walnym
zgromadzeniu. Akcje zostały nabyte przez Emitenta w ramach
przeprowadzonego skupu akcji własnych. Przed umorzeniem kapitał
zakładowy składał się z 9.254.115 akcji, natomiast po umorzeniu liczba
akcji spadła do 8.244.072 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda.


Kalkulacja zarówno „Wartości księgowej na
jedną akcję” jak i „Rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję” na
31 grudnia 2018 r. dokonana została w oparciu o liczbę akcji w ilości
8.244.072 szt. która reprezentuje liczbę wyemitowanych akcji przez
Emitenta po umorzeniu dotychczas skupionych akcji własnych.


Kalkulacja zarówno „Zysku na jedną akcję”
jak i „Rozwodnionego zysku na jedną akcję” dokonana została w oparciu o
średnią ważoną liczbę akcji na początek okresu, skorygowanych o liczbę
akcji własnych nabytych do końca 2018 r., ważonego wskaźnikiem
odzwierciedlającym ich terminy nabycia w okresie sprawozdawczym. Tak
skalkulowana liczba akcji na 31 grudnia 2018 r. wynosi 8.465.990 szt.


Na dzień 31 grudnia 2017 r., Netmedia S.A.
zakupiła łącznie 10.043 szt. akcji własnych stanowiących 0,11% kapitału
zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niewielka liczba
zakupionych akcji własnych przez Spółkę nie wpływa istotnie na wartość
wskaźników: „Rozwodniony zysk na jedną akcję” oraz „Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję”.


Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 13/2019 z dnia 2019-05-24 o treści:


Data
sporządzenia: 2019-05-24
Temat:
Korekta jednostkowego raportu
rocznego Netmedia S.A. za 2018 r.
Podstawa
prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2
Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd
Netmedia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż dokonana została
korekta jednostkowego raportu rocznego Netmedia S.A. za 2018 r.,
przekazanego przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r., wskazując poniżej
przedmiot i charakter tej korekty.Korekta
jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2018 r., o której informuje
niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o:-
oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu,
-
ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta
oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018
r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym.Pozostałe
dokumenty i dane zawarte w jednostkowym raporcie rocznym za 2018 r.,
przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r. nie uległy zmianie.Dokumenty
obejmujące ww. informację: oświadczenie i ocenę Rady Nadzorczej,
stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.Jednostkowy
raport roczny za 2018 r. uzupełniony (skorygowany) w opisany wyżej
sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu
bieżącego.


Plik Opis
2019-05-24 Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf2019-05-24 Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
2019-05-24 Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych za 2018 r..pdf2019-05-24 Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych za 2018 r..pdf Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych za 2018 r.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
R_2018_Netmedia_SA_korekta.pdfR_2018_Netmedia_SA_korekta.pdf Skorygowane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok Netmedia SA wraz ze sprawozdaniem Zarzadu z działalności i sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania i dodatkowymi oświadczeniami i informacjami

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu
2019-05-24 Janusz Zapęcki Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Edyta Nowak Główny księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki