REKLAMA

NETIA: wyniki finansowe

2019-10-29 17:11
publikacja
2019-10-29 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 972 814 1 030 606 225 784 242 296
II. Zysk operacyjny 61 410 65 402 14 253 15 376
III. Zysk przed opodatkowaniem 54 217 64 809 12 583 15 237
IV. Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 45 845 51 720 10 640 12 159
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 318 558 277 587 73 935 65 261
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (272 799) (200 865) (63 315) (47 223)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (106 908) (20 022) (24 813) (4 707)
VIII. Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 690 201 2 525 855 615 100 587 408
IX. Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 777 307 658 736 177 727 153 194
X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 466 245 333 749 106 604 77 616
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 311 062 324 987 71 123 75 578
XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 912 894 1 867 119 437 373 434 214
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 76 728 78 041
XIV. Liczba akcji (w szt i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XV. Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 513 540 335 578 344 335 513 540
XVI. Rozwodniona liczba akcji 335 591 004 335 554 578 335 591 004 335 554 578
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,15 0,03 0,04
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,15 0,03 0,04
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 885 482 896 810 205 515 210 840
XX. Zysk operacyjny 50 171 175 597 11 644 41 283
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 43 507 171 374 10 098 40 290
XXII. Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 38 403 161 552 8 913 37 981
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 279 079 195 962 64 773 46 071
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (248 291) (23 683) (57 627) (5 568)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (103 522) (115 529) (24 027) (27 161)
XXVI. Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 590 253 2 469 020 592 248 574 191
XXVII. Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 764 521 681 690 174 804 158 533
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 434 120 322 384 99 260 74 973
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 330 401 359 306 75 544 83 560
XXX. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 825 732 1 787 330 417 444 415 658
XXXI. Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 76 728 78 041
XXXII. Liczba akcji (w szt i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 513 540 335 578 344 335 513 540
XXXIV. Rozwodniona liczba akcji 335 591 004 335 554 578 335 591 004 335 554 578
XXXV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,48 0,03 0,11
XXXVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,48 0,03 0,11
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwatalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-29 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-10-29 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki