REKLAMA

Nowa edycja programu „Moja woda”. Nawet 6000 zł na zbieranie deszczówki

Dominika Florek2023-08-14 16:09redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-08-14 16:09

Ruszyła kolejna edycja programu „Moja woda”. W tym naborze beneficjenci korzystają z wyższych dotacji do instalacji do zbierania wód opadowych oraz ich magazynowania. Pieniądze można otrzymać również na mniejsze inwestycje - podkreśla resort klimatu i środowiska. 

Nowa edycja programu „Moja woda”. Nawet 6000 zł na zbieranie deszczówki
Nowa edycja programu „Moja woda”. Nawet 6000 zł na zbieranie deszczówki
fot. VPales / / Shutterstock

Od 3 sierpnia w ramach trzeciej edycji programu „Moja woda” można otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Efektem magazynowania deszczówki lub wód roztopowych z nieruchomości jest zatrzymanie odprowadzania jej poza teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, terenów sąsiadujących, ulic, placów itp.)

„Moja woda” – kto może skorzystać?

Beneficjentem programu „Moja woda” są osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania.

W przypadku, gdy nieruchomość posiada wielu właścicieli, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek składa jeden ze współwłaścicieli, załączając pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych współwłaścicieli - tłumaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku – zdefiniowano w regulaminie programu „Moja woda”. 

Ile pieniędzy z programu „Moja woda”?

Dofinansowanie z programu „Moja woda” wpłacane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 tys. zł, nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia.

Minimalna kwota inwestycji kwalifikującej się do programu „Moja woda” wynosi 2000 zł - wskazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W takiej sytuacji, przyjmując założenie, że podana suma w całości stanowi koszty kwalifikowane, beneficjent otrzyma dofinansowanie w wysokości 1600 zł, czyli 80 proc. z 2000 zł.

Czas na złożenie podpisanego wniosku

Formularze wniosków o dofinansowanie z programu „Moja woda” można składać od 3 sierpnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania budżetu. W tej edycji projektu budżet na dotacje wynosi ponad 130 mln zł. 

Na co można otrzymać dotację w programie „Moja woda”?

Dofinansowanie z programu „Moja woda” obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji:

 • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
 • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
 • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
 • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
 • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Dodatkowo, jako wydatki kwalifikowane, należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Warunki dofinansowania z programu „Moja woda”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ustaliło sześć podstawowych warunków związanych z zakupem, montażem, budową i uruchomieniem instalacji do zbierania deszczówki, na które przysługuje dofinansowanie z programu „Moja woda”: 

 1. zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach „Mojej Wody”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;
 2. dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100 proc. kosztów kwalifikowanych;
 3. dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej;
 4. realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;
 5. minimalny okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia;
 6. w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Jak podaje resort, celem programu „Moja woda” jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych i roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Odpowiedni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wnioski o dotację z programu „Moja Woda” składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uwzględniając adres nieruchomości, na terenie której realizowane będzie przedsięwzięcie. 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie w programie „Moja woda” należy wypełnić odpowiednie dokuemnty i przekazać je na obowiązującym formularzu za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub za pośrednictwem Portalu Beneficjenta i w wersji papierowej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Moja Woda” - jakie wydatki nie są kosztami kwalifikowanymi?

Regulamin programu priorytetowego „Moja Woda” posiada również listę kosztów, którzych nie można zaliczyć do wydatków kwalifikowanych realizowanego przedsięwzięcia. Należą do nich:

 1. wydatki poniesione niezgodnie z zapisami programu „Moja Woda”,
 2. wydatki na urządzenia/instalacje wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej oraz instalacje, z których zebrana woda opadowa będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej).
 3. wydatki na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 4. wydatki na zakup i montaż orynnowania (rynny, rury spustowe),
 5. wydatki na wykonanie studni głębinowych,
 6. wydatki na montaż/budowę/przebudowę zbiorników (szczelnych zbiorników naziemnych/podziemnych i zbiorników otwartych, w tym „oczek wodnych”), które docelowo nie będą podłączone do instalacji zbierającej wody opadowe,
 7. wydatki na zbiornik/zbiorniki (np. szczelne zbiorniki naziemne i podziemne), których pojemność sumaryczna jest mniejsza niż 2 m3 (nie dotyczy zbiorników otwartych, w tym „oczek wodnych”),
 8. koszt zakupu i położenia kostki brukowej, kamiennej, innej szczelnej i/lub utwardzonej powierzchni (nie dotyczy wydatków na zakup i wykonanie utwardzonego podłoża pod zbiornik),
 9. koszt wywozu nadmiaru ziemi z działki (nie dotyczy wywozu ziemi, która powstała w wyniku budowy/montażu zbiorników służących do magazynowania wód opadowych),
 10. koszt zakupu ziemi na potrzeby urządzenia zagospodarowania działki (nie dotyczy zakupu żwiru/piasku/kruszywa w celu właściwego posadowienia zbiornika, budowy instalacji rozsączającej - jeśli zadanie wymagało zakupu odpowiedniego podłoża),
 11. wydatki na zakup usług dotyczących: opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, zakupu lub sporządzenie niezbędnych map, projektu zagospodarowania ogrodu, zielonego dachu,
 12. wydatki na opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń lub zezwoleń związanych z realizacją projektu,
 13. wydatki na ubezpieczenie,
 14. wydatki poniesione na pełnienie nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy,
 15. wydatki na dzierżawę zbiorników, urządzeń, instalacji,
 16. wydatki na zakup specjalistycznych urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z chowem lub hodowlą ryb tj. sterylizatorów wodnych (np. lampy UV, ozonatory, sterylizatory, elektrolizery i inne), pomp napowietrzających, dyfuzorów itp.,
 17. wydatki na zakup środków do utrzymania czystej wody, w tym preparatów do zwalczania glonów i chorób ryb,
 18. wydatki na zakup grzałek i chłodziarek do kontrolowania temperatury wody w zbiornikach,
 19. wydatki na zakup, montaż, budowę, rozbudowę małej architektury krajobrazu, zadaszenie zbiorników nadziemnych,
 20. wydatki na zakup ozdób do oczka wodnego, akcesoriów dekoracyjnych (np. fontann), roślin oraz oświetlenia,
 21. wydatki na elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, w przypadku gdy nie dotyczą istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika,
 22. wydatki na zakup komponentów, które nie są trwale związane/nie są trwałą częścią instalacji zbierania i/lub wykorzystania wody deszczowej takich jak: konewki, wiadra, miski, kanistry, myjki itp. (nie dotyczy wydatków na zakup przenośnych zraszaczy i węży niezbędnych do ich uruchomienia),
 23. wydatki na zakup basenów rekreacyjnych, bani, balii, jacuzzi i innej infrastruktury służącej do kąpieli.

Wymienione powyżej rodzaje kosztów nie stanowią pełnej i kompletnej listy obejmujące wszystkie przypadki kosztów niekwalifikowanych, czytamy w regulaminie naboru wniosków zawierającym wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach programu „Moja Woda”. 

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (6)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
adam.1983
Bycie rolnikiem to działalność godpodarcza a to wyklucza dotacje.
stefan_wilmont_i_ryszard_cyba odpowiada adam.1983
Chyba czegoś nie rozumiesz - podpisujesz na nieruchomosć w której mieszkasz a nie na gospodarstwo. Prowadzenie gospodarstwa i bycie rolnikiem nie wyklucza cie przeciez z programu Wiec jak najbardziej rolnicy się kwalifikują, ale chyba po prostu hopie bronisz tu swojich 6 tys zł na oczko wodne które PO PROSTU CI SIĘ NALEZY uważasz! XD
zoomek
Zostań rolnikiem - twoje dzieci i tak wydolą-pier do miasta. Ciekawe dlaczego?
Ktoś może wytłumaczyć ten fenomen że ludzie wyjeżdżają ze wsi skoro tak dobrze?

Powiązane: Moja woda

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki