REKLAMA
WAŻNE

MZN PROPERTY S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 17:29
publikacja
2019-11-29 17:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MZN_Property_Raport_Q12019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MZN_Property_Skrocone_SSF_i__SF_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 293 19 729 5 406 4 638
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 122 2 793 260 657
III. Zysk (strata) brutto 1 073 2 805 249 659
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 849 2 159 197 508
V. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 7 2 2 0
VI. Aktywa razem 32 929 31 856 7 529 7 408
VII. Aktywa trwałe 27 793 27 114 6 355 6 306
VIII. Aktywa obrotowe 5 136 4 742 1 174 1 103
IX. Prace rozwojowe w toku wytwarzania 6 190 4 442 1 415 1 033
X. Rzeczowe aktywa trwałe 371 458 85 107
XI. Należności krótkoterminowe 3 153 3 438 721 800
XII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 150 1 209 263 281
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 779 3 736 864 869
XIV. Zobowiązania długoterminowe 182 8 42 2
XV. Kapitał własny 28 968 28 112 6 623 6 538
XVI. Kapitał podstawowy 4 248 4 248 971 988
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 049 3 167 476 745
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 785 -3 976 -414 -935
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -323 1 019 -75 240
XX. Zmiana stanu środków pieniężnych -59 210 -14 49
XXI. Liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221
XXII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221
XXIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221
XXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,02 0,05 0 0,01
XXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,02 0,05 0 0,01
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,68 0,66 0,16 0,15
XXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,68 0,66 0,16 0,15

W okresach objętych
niniejszym raportem do przeliczenia wybranych danych finansowych
zastosowano następujące
średnie kursy wymiany
złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski


- pozycje
kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej (bilansu) przeliczone zostały według średniego kursu
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:

na dzień 30 września 2019 średni kurs EUR wynosił: 4,3736 PLN,na
dzień 30 czerwca 2019 średni kurs EUR wynosił: 4,3013 PLN,na
dzień 31 grudnia 2018 średni kurs EUR wynosił: 4,3000 PLN,na
dzień 30 września 2018 średni kurs EUR wynosił: 4,2714 PLN.


- pozycje
kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania zysków i strat,
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczone zostały według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie
sprawozdawczym:w
okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3497 PLN,w
okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3086
PLN, w
okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku 1 EUR = 4,2815 PLN,w
okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3497 PLN,w
okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku 1 EUR = 4,2535
PLN.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MZN_Property_Raport_Q12019.pdfMZN_Property_Raport_Q12019.pdf
MZN_Property_Skrocone_SSF_i_ SF_3Q2019.pdfMZN_Property_Skrocone_SSF_i_ SF_3Q2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Jarosław Święcicki Prezes Zarządu
2019-11-29 Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki