REKLAMA

MSWiA chce dodatkowo premiować absolwentów klas o profilu policyjnym

2016-10-22 12:15
publikacja
2016-10-22 12:15

Absolwenci klas o profilu policyjnym szkół ponadgimnazjalnych będą dostawali dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego do policji - zakłada projekt zmian w rozporządzeniu MSWiA, który trafił do uzgodnień.

fot. Jaap Arriens/NurPhoto / / Zuma Press

Każdy kto chce zostać policjantem musi przejść przez program "Rekrut", którego elementami są testy: z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej oraz psychologiczny. Kandydaci otrzymują określoną liczbę punktów za każdy etap postępowania kwalifikacyjnego.

Zmiana rozporządzenia polega na zwiększeniu liczby punktów przyznanych kandydatowi do służby w postępowaniu kwalifikacyjnym z tytułu wykształcenia średniego. Chodzi o absolwentów liceum ogólnokształcące lub technikum w klasach, w których były przedmioty dotyczące funkcjonowania policji. Obecnie są to 2 punkty, natomiast po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia będą to 4 punkty.

Według szacunków MSWiA odnosi się to do około 20 tys. uczniów 950 klas policyjnych w 300 liceach ogólnokształcących i technikach.

"Należy przyjąć, że osoby podejmujące naukę w tych klasach, posiadają predyspozycje oczekiwane od kandydatów na policjantów, np. skłonność do poddania się rygorom dyscypliny, szacunek do munduru. Po zakończeniu nauki posiadają także pewien kapitał wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie bez znaczenia jest także to, że dla wielu absolwentów możliwość wstąpienia do służby w policji determinuje dokonanie przez nich wyboru profilu nauczania i stanowi logiczną konsekwencję tego wyboru" - podkreślono w uzasadnieniu.

Kandydat do służby w policji musi mieć co najmniej średnie wykształcenie, obywatelstwo polskie i cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ani przestępstwo skarbowe.

Procedurę rekrutacyjną rozpoczyna komendant główny policji, który w ogłoszeniu podaje terminy i limity przyjęć do służby. Obejmuje ona rozmowę wstępną, po której informacje o kandydacie sprawdzane są w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Kolejny krokiem są testy: z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej, psychologiczny.

Test z wiedzy ogólnej obejmuje kilkadziesiąt pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Następnie kandydat przechodzi test sprawności fizycznej, który sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość.

Test psychologiczny to kolejny etap rekrutacji. Podczas tego etapu badane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w policji. Test przeprowadzany jest przez psychologa i składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem oraz rozmowy z psychologiem. W trakcie testu sprawdzane są: zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

Program "Rekrut" przewiduje także tzw. wywiad zorganizowany. Jest to etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat udziela odpowiedzi na pytania zespołu, mające ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w służbie w policji. Wywiad obejmuje następujące obszary: motywację do podjęcia służby w policji, autoprezentację, umiejętność formułowania myśli, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, postawa wobec innych ludzi.

Zakres tematyczny testu z wiedzy oraz zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej i testu psychologicznego a także sposób dokonywania oceny kandydatów określone są w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych. Kandydat musi się stawić także przed komisją lekarską, która ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Grzegorz Dyjak (PAP)

gdyj/ wkt/

Źródło:PAP
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Edukacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki