REKLAMA

Rewolucja w raportach. Uwaga na "zakrzywione" wyniki

Adam Torchała2019-04-09 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2019-04-09 06:00

Najbliższy sezon wynikowy na GPW będzie wyjątkowy, w życie bowiem wejdą przepisy, które mocno namieszają w raportach. W górę mogą wybić się wskaźniki zadłużenia, poprawie zaś może ulec EBITDA.

MSSF 16 – pod tymi sześcioma znakami kryje się międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej (w skrócie MSSF), który może wywołać prawdziwą rewolucję w sprawozdaniach finansowych spółek. I nie chodzi tu tylko o sprawy, które zainteresują księgowych czy pasjonatów, MSSF 16 wpłynie bowiem na wskaźniki finansowe spółek tak podstawowe jak zadłużenie lub zysk. Bez podstawowej wiedzy na temat tego standardu inwestor może błędnie zinterpretować wyniki spółki, a co za tym idzie podjąć złą decyzję inwestycyjną.

fot. Borys Skrzyński / / Puls Biznesu

Do tej pory - na podstawie międzynarodowego standardu rachunkowości oznaczonego numerem 17 - leasingowane aktywa ujmowane były przez spółki pozabilansowo jako leasing operacyjny lub na bilansie jako leasing finansowy. Od początku 2019 roku spółki obligatoryjnie muszą jednak stosować MSSF 16, ten zaś nakazuje, by ujmować prawie wszystkie transakcje leasingu na bilansie.

Uwaga na wskaźniki zadłużenia

Ok, ale co to oznacza dla przeciętnego inwestora? Tyle, że np. do tej pory, gdy spółka brała w leasing samochód, sprzęt albo wynajmowała lokal, nie musiała tego ujmować w bilansie. Poczynając od raportu za I kwartał 2019 będzie już jednak musiała. Wzrośnie zatem suma bilansowa. Po stronie aktywów pojawią się prawa do użytkowania aktywów, po stronie pasywów zaś leasingowe zobowiązania.

Szczególnie istotna z punktu widzenia inwestora jest ta druga pozycja - nagle wzrośnie bowiem suma zobowiązań. I o ile z jednej strony będzie to operacja czysto księgowa (spółka bowiem te zobowiązania i tak miała, tyle że nie pokazywała ich w bilansie), to z drugiej pogorszą się wskaźniki zadłużenia spółki. Firmy, szczególnie te z dużą liczbą umów leasingowych/najmu, z dnia na dzień zaczną więc wskaźnikowo wyglądać dużo gorzej. Zmianę przepisów trzeba będzie zatem uwzględnić w swojej analizie, inaczej nie sposób będzie właściwie porównać wskaźników zadłużeniowych z 2019 roku z tymi z 2018 roku.

MSSF 16 w praktyce – jak w CCC wystrzeliły zobowiązania

To, że skala różnic może być naprawdę duża, udowadnia CCC. Spółka skorzystała z możliwości wcześniejszego wprowadzenia MSSF 16 i zmiany są widoczne już w jej raportach za 2018 rok. CCC jest zatem swego rodzaju pionierem, na przykładzie którego można prześledzić znaczenie nowych standardów sprawozdawczości. - MSSF 16 „Leasing” ma istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupy, gdyż w ramach własnej działalności, jest stroną umów najmu lokali, w których prowadzi sprzedaż, wynajmu powierzchni magazynowo - biurowych, leasingu samochodów oraz serwerów – napisano w raporcie za I kwartał 2018 roku. I rzeczywiście liczby to potwierdzają.

fot. / / CCC

W efekcie zmian suma bilansowa spółki 31.03.2018 roku sięgnęła 5,7 mld zł, choć gdyby liczono ją „po staremu” sięgnęłaby 3,3 mld zł. MSSF 16 podniósł więc sumę bilansową aż o 2,4 mld zł. Tym samym ciężko porównywać sumę bilansową po zmianie do tej sprzed zmiany – 31.12.2018 roku było to 3,4 mld zł. Dodatkowo po stronie pasywów ten wzrost miał miejsce za sprawą zobowiązań. Te na koniec 2017 roku wynosiły 2,3 mld zł, by w I kwartale 2018 roku skoczyć do 4,7 mld zł. Tym samym wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrósł z 67 proc. do aż 86 proc. To dla inwestora analizującego spółkę ogromna różnica, a przecież nic – poza metodą tworzenia bilansu - się nie zmieniło. Gdyby w I kwartale 2018 roku spółka liczyła zadłużenie tak jak w IV kwartale 2017 roku, jej wskaźnik zadłużenia w zasadzie by nie drgnął i dalej wynosił ok. 67 proc.

Suma bilansowa wyższa nawet o 3,3 mld zł

Wpływ nowego standardu na bilans największych Polskich spółek spróbowali ocenić analitycy PWC. - Spośród ponad 50 przeanalizowanych spółek 6 oceniło wpływ MSSF 16 na zobowiązania jako wartość przekraczającą 1 mld zł. Największa spółka z tej grupy, z branży wydobywczej, szacuje wpływ nowego standardu na swój bilans na ponad 3,3 mld zł! - czytamy we wnioskach z badania; - Wpływ łączny MSSF 16 oszacowany w sprawozdaniach za rok 2018 r. wszystkich 52 raportujących przekroczył 20 mld złotych - dodają analitycy PWC.

fot. / / PWC

Zdaniem analityków wskaźnik procentowego udziału wpływu MSSF 16 na sumę bilansową kształtuje się on bardzo różnorodnie w zależności od specyfiki spółki, wartości jej obecnego majątku i branży w jakiej działa. - Zdecydowanie największy wpływ standardu odnotowują spółki z branż handlu detalicznego, mediów i rozrywki oraz transportu i logistyki - kontynuują analitycy PWC.

Co na to banki?

To zmiana również o tyle istotna, że na zadłużenie patrzą nie tylko inwestorzy, ale np. banki,  obligatariusze czy agencje ratingowe. Może się np. okazać, że za sprawą zmiany metody tworzenia bilansu spółka nagle złamie kowenanty - te bowiem biorą pod uwagę zadłużenie. W Banku Pekao słyszymy, że ów temat istnieje, ale w większości przypadków wprowadzenie MSSF 16 miało ograniczony wpływ na warunki kredytowania określone w umowach z klientami.

- Zdarzają się pojedyncze przypadki renegocjowania kowenantów finansowych. Każdy taki przypadek jest przez bank rozpatrywany indywidualnie, a warunki umów są zmieniane w drodze uzgodnień z poszczególnymi kredytobiorcami – tłumaczy nam Paweł Skołożyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Pekao. Dodaje także, że z analiz przeprowadzonych dotychczas wynika, że wprowadzenie MSSF 16 nie wpłynęło na istotne pogorszenie sytuacji finansowej kredytobiorców i nie miało fundamentalnego znaczenia dla ich oceny kredytowej. We wskaźnikach zmiany jednak widać.

Wzrośnie EBITDA, zysk netto niekoniecznie

Zmiany w bilansie nie będą zresztą jedynym efektem wprowadzenia MSSF 16. Dotychczasowe zobowiązania z tytułu czynszów czy leasingu zostaną przeklasyfikowane do zobowiązań finansowych, w związku z czym zmiana zobowiązania z tytułu leasingu prezentowana jest w działalności finansowej. To z jednej strony wpływa na sprawozdanie z przepływów pieniężnych, gdyż spadają wydatki na działalność operacyjną, a rosną zaś na finansową. Łatwiej więc o korzystny wynik na przepływach z działalności operacyjnej, gdzie inwestorom często najbardziej zależy na plusie.

fot. / / PWC

Z drugiej strony konsekwencje tych zmian uwidaczniają się także w rachunku zysków i strat. Obniżenie zobowiązań leasingowych będzie teraz ujmowane w kosztach finansowych, a nie jak mogło być wcześniej - w kosztach działalności. Dodatkowo bieżące koszty np. najmu, bądź leasingu przeklasyfikowane są na koszty amortyzacji oraz koszty odsetek. Efekt? Rośnie EBITDA (wzrost amortyzacji, spadek kosztów działalności), ale pogłębia się różnica między EBITDA a zyskiem brutto (koszty ujmowane są poza EBITDA).

fot. / / CCC

Przykładowo w przypadku CCC za I kwartał 2018 roku MSSF 16 sprawił, że strata EBITDA rzędu 87,1 mln zł zmieniła się w zysk EBITDA na poziomie 17,4 mln zł, choć jednocześnie wynik netto zmienił się nieznacznie. Przepaść między wynikiem EBITDA, a zyskiem netto zmieniła się za sprawą MSSF 16 z 41,8 mln zł do aż 161,5 mln zł.

Kwartał wynikowego galimatiasu

- Wdrożenie MSSF 16 ma wpływ na prawie wszystkie powszechnie stosowane wskaźniki finansowe i miary efektywności takie jak: wskaźniki zadłużenia, wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik rotacji aktywów, wskaźnik pokrycia odsetek, EBITDA, EBIT, zysk operacyjny, zysk netto, wskaźnik zysku na akcję (EPS), wskaźniki stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE, ROE) i operacyjne przepływy pieniężne. Zmiany te wpływają również na kowenanty zawarte w umowach kredytowych, ratingi kredytowe oraz koszty pożyczek, a także mogą znaleźć odzwierciedlenie w zmianach zachowania na rynku finansowym. Jest to związane z faktem, że koszty leasingu operacyjnego, które dawniej były rozliczone powyżej EBITDA, zostały, poprzez koszty amortyzacji składnika aktywów "prawo do użytkowania", przesunięte poniżej i rozliczą zdyskontowane zobowiązanie z tytułu leasingu jako odsetki w ramach kosztów finansowych – zgrabnie podsumowuje CCC.

I choć CCC oczywiście jest dosyć specyficzne – ma dużo umów najmu, stąd MSSF 16 tak mocno wpłynął na sprawozdania finansowe – to jednak leasing i wynajem jest bardzo popularny, w mniejszym lub większym stopniu zmiany związane z MSSF 16 odczuje więc zdecydowana większość rynku. O jakiej skali dokładnie mówimy? Choć istnieją próby wyceny - jak wspominany raport PWC - to pełną skala póki co pozostaje zagadką. Spółki same musiały zidentyfikować "co, jak i gdzie" według nowych przepisów trzeba zaksięgować. Część spółek pokazała wyniki wstępnych analiz (np. Enter Air, CDRL, czy Cyfrowy Polsat) i płyną z nich wnioski podobne jak z opisywanego przypadku CCC. Orange Polska zamierza nawet za swój główny wskaźnik rentowności uznawać nie EBITDA, a EBITDAaL, czyli EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu.

fot. / / Enter Air

Podczas sezonu wyników za I kwartał 2019 roku karty w pełni zostaną wyłożone na stół, spółki pokażą wyniki swoich prac, a inwestorzy dostaną ciężki orzech do zgryzienia. Bo choć w sprawozdaniach powinny znaleźć się stosowne objaśnienia dotyczące MSSF 16, to jednak dane będzie dużo trudniej niż do tej pory porównać z zeszłorocznymi. Jeżeli do tego jeszcze dojdą odpisy, rezerwy, bądź inne zmiany księgowe, raportowy galimatias może stać się naprawdę ciężki do rozszyfrowania.

Źródło:
Adam Torchała
Adam Torchała
redaktor Bankier.pl

Redaktor zajmujący się rynkami kapitałowymi. Zdobywca tytułu Herosa Rynku Kapitałowego 2018 przyznanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Swoją uwagę skupia głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie trzyma rękę na pulsie nie tylko całego rynku, ale także poszczególnych spółek. Z uwagą śledzi również ogólnogospodarcze wydarzenia w kraju i poza jego granicami.

Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (1)

dodaj komentarz
azadgan
ciekawy artykuł
co z kosztem kapitału w takiej sytuacji?:-)

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki