REKLAMA

MOSTALZAB: wyniki finansowe

2021-11-04 17:10
publikacja
2021-11-04 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_za_III_kwartal_2021_roku_ostateczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 569 810 429 168 124 999 96 616
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 511 953 376 070 112 307 84 662
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 937 18 128 5 251 4 081
IV. Zysk (strata) brutto 17 926 11 063 3 932 2 491
V. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej 12 188 7 309 2 674 1 645
VI. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
VII. Zysk (strata) netto 12 188 7 309 2 674 1 645
VIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,16 0,10 0,04 0,02
IX. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,16 0,10 0,04 0,02
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,16 0,10 0,04 0,02
XI. Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,16 0,10 0,04 0,02
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 492 (11 056) 4 934 (2 489)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 525) (2 595) (773) (584)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 282) 14 234 (1 597) 3 204
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 12 247 536 2 687 121
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 40 769 31 572 8 800 6 974
XVII. Stan na dzień 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XVIII. Aktywa 556 110 478 581 120 035 103 706
XIX. Zobowiązania długoterminowe 59 812 56 545 12 910 12 253
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 307 344 246 701 66 339 53 459
XXI. Kapitał własny 188 954 175 335 40 785 37 994
XXII. Kapitał podstawowy 149 131 149 131 32 190 32 316
XXIII. Liczba akcji (w szt.) 74 565 269 74 565 269 74 565 269 74 565 269
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,51 2,33 0,54 0,50
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,51 2,33 0,54 0,50
Jednostkowe wybrane dane finansowe
XXVI. Przychody ze sprzedaży 12 531 13 512 2 749 3 042
XXVII. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 10 485 8 141 2 300 1 833
XXVIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (7 027) (4 345) (1 542) (978)
XXIX. Zysk (strata) brutto 7 486 7 152 1 642 1 610
XXX. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej 7 160 6 236 1 571 1 404
XXXI. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
XXXII. Zysk (strata) netto 7 160 6 236 1 571 1 404
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,10 0,08 0,02 0,02
XXXIV. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,10 0,08 0,02 0,02
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO) 0,10 0,08 0,02 0,02
XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO) 0,10 0,08 0,02 0,02
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 186) (7 508) (2 235) (1 690)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 535 (3 131) 995 (705)
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 239 7 006 1 149 1 577
XL. Przepływy pieniężne netto, razem (411) (3 633) (90) (818)
XLI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 77 1 252 17 277
XLII. Stan na dzień 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XLIII. Aktywa 161 760 160 887 34 915 34 863
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 11 071 23 285 2 390 5 046
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 39 865 33 938 8 605 7 354
XLVI. Kapitał własny 110 824 103 664 23 921 22 463
XLVII. Kapitał podstawowy 149 131 149 131 32 190 32 316
XLVIII. Liczba akcji (w szt.) 74 565 269 74 565 269 74 565 269 74 565 269
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 1,49 1,39 0,32 0,30
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 1,49 1,39 0,32 0,30
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu.pdfPismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu
SSF za III kwartał 2021 roku_ostateczny.pdfSSF za III kwartał 2021 roku_ostateczny.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartały 2021 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-04 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu
2021-11-04 Witold Grabysz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki