REKLAMA
Tylko u nas

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2022-05-24 07:24
publikacja
2022-05-24 07:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q_1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 187 933 148 786 40 440 32 542
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 993 12 474 3 226 2 728
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 711 -348 799 -76
IV. Zysk (strata) brutto 600 31 129 7
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 145 24 31 5
VI. Zysk (strata) netto 145 24 31 5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -68 138 -7 907 -14 662 -1 729
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 495 -1 851 -1 182 -405
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 386 -71 526 -513 -15 644
X. Środki pieniężne na koniec okresu 119 455 76 404 25 675 16 395
XI. Zysk / (strata) netto 145 24 31 5
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XIII. Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł 0,01 0,00 0,00 0,00
XIV. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XV. Aktywa razem 753 430 770 916 161 941 165 422
XVI. Zobowiązania długoterminowe 65 763 79 417 14 135 17 041
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 660 215 664 192 141 905 142 521
XVIII. Zobowiązania razem 725 978 743 609 156 040 159 562
XIX. Kapitał własny ogółem 27 452 27 307 5 900 5 859
XX. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 629 9 613
XXI. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q 1_2022.pdfQ 1_2022.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Mostostalu Warszawa S.A. za okres 01.01.2022 r. - 31.03.2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-24 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2022-05-24 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki