REKLAMA

MOSTALPLC: wyniki finansowe

2021-08-16 17:11
publikacja
2021-08-16 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_firmy_audytorskiej_z_przegladu_skroconego_polrocznego_sprawozdania_finansowego.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Zarzadu_(polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta).pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 82 192 42 386 18 075 9 544
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 008 1 990 2 201 448
III. Zysk (strata) brutto 9 944 1 974 2 187 444
IV. Zysk (strata) netto 10 453 2 168 2 299 488
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 510 3 514 2 971 791
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -522 -359 -115 -81
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 901 -584 -638 -131
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 10 087 2 571 2 218 579
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 164 714 90 907 36 435 19 699
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 130 371 66 017 28 838 14 306
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 588 1 525 1 678 330
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 89 586 35 912 19 816 7 782
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 343 24 890 7 597 5 394
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 424 4 334
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,38 2,32 1,40 0,52
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,38 2,32 1,40 0,52
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 17,17 11,29 3,78 2,53
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 17,17 11,29 3,78 2,53
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport firmy audytorskiej z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego.pdfRaport firmy audytorskiej z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-06 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
2021-08-06 Robert Kowalski Członek Zarządu
2021-08-06 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczo-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdfSprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdf

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 25 731 17 902 19 395
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 395 449 503
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 011 11 637 10 213
3. Należności długoterminowe 3 009 3 355 5 159
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 3 009 3 355 5 159
4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392
4.1. Nieruchomości 392 392 392
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 924 2 069 3 128
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 924 2 069 3 094
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 34
II. Aktywa obrotowe 138 983 73 005 56 614
1. Zapasy 4 205 3 814 2 976
2. Należności krótkoterminowe 114 622 51 696 34 743
2.1. Od jednostek powiązanych 0 16 657 5 969
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 114 622 35 039 28 774
3. Inwestycje krótkoterminowe 19 172 9 085 5 869
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 172 9 085 5 869
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 172 9 085 5 869
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 984 8 410 13 026
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 164 714 90 907 76 009
PASYWA
I. Kapitał własny 34 343 24 890 22 588
1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy 912 554 141
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 405 406 407
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 25 042 25 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -22 469 -25 582 -25 170
6. Zysk (strata) netto 10 453 4 470 2 168
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130 371 66 017 53 421
1. Rezerwy na zobowiązania 2 118 4 682 4 708
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 167 1 631 2 462
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 951 2 002 1 447
a) długoterminowa 735 470 508
b) krótkoterminowa 1 216 1 532 939
1.3. Pozostałe rezerwy 0 1 049 799
długoterminowe
a) krótkoterminowe 0 1 049 799
2. Zobowiązania długoterminowe 7 588 1 525 905
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 7 588 1 525 905
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 89 586 35 912 23 696
3.1. Wobec jednostek powiązanych 487 1 764 7 221
3.2. Wobec pozostałych jednostek 88 806 34 112 16 193
3.3. Fundusze specjalne 293 36 282
4. Rozliczenia międzyokresowe 31 079 23 898 24 112
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 31 079 23 898 24 112
a) długoterminowe 1 887 1 897 1 907
b) krótkoterminowe 29 192 22 001 22 205
P a s y w a r a z e m 164 714 90 907 76 009
Wartość księgowa 34 343 24 890 22 588
Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,17 12,45 11,29
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,17 12,45 11,29
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 31 869 30 969 38 303
- od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161
- weksli 161 161 161
- od pozostałych jednostek z tytułu: 7 670 4 904 4 659
- otrzymanych gwarancji 7 640 4 874 4 629
- weksli 30 30 30
- na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 10 272 13 353 13 353
- weksli 10 272 13 353 13 353
- na rzecz pozostałych jednostek z tytułu 13 766 12 551 20 130
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 1 101 1 101 1 034
- udzielonych gwarancji 12 664 11 450 19 096
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 31 869 30 969 38 303

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 192 42 386
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 77 372 42 339
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 820 47
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 68 423 36 739
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 63 465 36 730
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 958 9
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 769 5 647
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 3 139 2 951
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 10 630 2 696
VI. Pozostałe przychody operacyjne 324 264
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15 103
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 309 161
VII. Pozostałe koszty operacyjne 946 970
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 132
2. Inne koszty operacyjne 946 838
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 008 1 990
IX. Przychody finansowe 30 55
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 0 6
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 30 49
X. Koszty finansowe 94 71
1. Odsetki w tym: 63 38
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 31 33
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto 9 944 1 974
XII. Podatek dochodowy -509 -194
a) część bieżąca 4 810
b) część odroczona -5 319 -194
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto 10 453 2 168
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 12 755 4 636
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,38 2,32
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,38 2,32
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 24 890 20 420 20 420
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 890 20 420 20 420
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 554 117 117
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 358 437 24
a) zwiększenia (z tytułu) 358 437 24
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z tyt. aktualizacji środków trwałych 1 25 24
- z podziału zysku (ustawowo) 358 412
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 912 554 141
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 406 431 431
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -25 -24
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 25 24
- zbycia środków trwałych 1 25 24
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 405 406 407
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 042 25 042 25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 042 25 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -21 111 -30 316 -25 170
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 21 112 30 316 25 170
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 112 30 316 25 170
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie na kapitał zapasowy 358
- -wypłata dywidndy 1 000
a) zmniejszenia (z tytułu) 4 734
- pokrycie straty z niepodzielonego zysku 4 734
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 22 469 25 582 25 170
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -22 469 -25 582 -25 170
6. Wynik netto 10 453 4 470 2 168
a) zysk netto 10 453 4 470 2 168
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 34 343 24 890 22 588
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34 343 23 890 22 588

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 10 453 2 168
II. Korekty razem 3 057 1 346
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 233 906
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 58 38
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 15 102
4. Zmiana stanu rezerw -2 564 48
5. Zmiana stanu zapasów -391 -1 416
6. Zmiana stanu należności -62 579 -6 022
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 56 534 -5 718
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 751 13 408
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 13 510 3 514
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 18 -89
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 -89
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 540 270
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 540 270
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -522 -359
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 2 901 584
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 986
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 857 546
3. Odsetki 58 38
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 901 -584
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 10 087 2 571
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10 087 2 571
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 9 085 3 298
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 19 172 5 869
- o ograniczonej możliwości dysponowania 181 173
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki