REKLAMA

MIDAS: Wcześniejszy wykup obligacji Midas S.A.

2016-11-09 17:41
publikacja
2016-11-09 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-09
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Wcześniejszy wykup obligacji Midas S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Midas S.A. („Spółka”) jako emitenta 583.772 obligacji na okaziciela, zerokuponowych serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLNFI0900113 dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „Catalyst” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. („Obligacje”) podaje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 listopada 2016 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego, obligatoryjnego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji, których dzień wykupu przypadał na 16 kwietnia 2021 roku, na żądanie Spółki („Wcześniejszy Wykup”). Zgodnie z warunkami emisji Obligacji („Warunki Emisji”), Obligacje zostaną umorzone w chwili dokonania przez Spółkę płatności kwoty Wcześniejszego Wykupu ustalonej zgodnie z punktem 15.1 Warunków Emisji.

Dzień Wcześniejszego Wykupu został ustalony na dzień 9 grudnia 2016 roku a dzień ustalenia prawa, w którym zostanie ustalony krąg obligatariuszy uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Wcześniejszego Wykupu Obligacji został ustalony na dzień 1 grudnia 2016 roku. Kwota Wcześniejszego Wykupu ustalona zgodnie z punktem 15.1 Warunków Emisji przypadająca na jedną Obligację wyniesie 602,07 zł (sześćset dwa zł siedem groszy).

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z planowanym wcześniejszym wykupem Obligacji zwróci się do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A., prowadzących alternatywny system obrotu „Catalyst”, na którym notowane są Obligacje, z wnioskami o zawieszenie obrotu Obligacjami.

Niniejszy raport bieżący stanowi zawiadomienie obligatariuszy o zamiarze skorzystania przez Spółkę z prawa wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z pkt 15.1 Warunków Emisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-09 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2016-11-09 Piotr Janik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki