REKLAMA

MEDINICE S.A.: wyniki finansowe

2022-09-20 19:32
publikacja
2022-09-20 19:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_GK_Medinice_S.A._za_II_kwartal_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MEDINICE_Raport_z_przegladu_-_jednostkowe_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MEDINICE_Raport_z_przegladu_-_skonsolidowane_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody z działalności operacyjnej 129 72 28 16
II. Koszty działalności operacyjnej razem (2201) (1500) (474) (330)
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2071) (1428) (446) (315)
IV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (2071) (1428) (446) (315)
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2046) (1483) (441) (327)
VI. Suma całkowitych dochodów (2046) (1483) (441) (327)
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1079) (84) (232) (19)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2185) (4730) (471) (1042)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4396) 1270 (947) 280
X. Liczba akcji 6202489 5362009 6202489 5362009
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję (0,33) (0,28) (0,07) (0,06)
XII. Stan na dzień 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021
XIII. Aktywa razem 43521 49176 9373 10692
XIV. Zobowiązania razem 4214 8597 908 1869
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 802 1154 173 251
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 3411 7443 735 1618
XVII. Kapitał własny 39307 40579 8466 8823
XVIII. Nadwyżka ze sprzedaży akcji (średnioważona) 47420 47420 10214 10310
XIX. Liczba akcji 6202489 5763745 6202489 5763745
XX. XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję 6,34 7,04 1,36 1,53


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 czerwca 2022 roku oraz
30 czerwca 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:• Poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu EUR
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2022 roku -
4,6806 zł oraz na dzień 30 czerwca 2021 roku – 4,5208 zł.•
Poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat, całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez
Narodowy Bank Polski dla okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca
2022 roku - 4,6427 zł oraz okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku
- 4,5396 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny GK Medinice S.A. za II kwartał 2022.pdfRaport kwartalny GK Medinice S.A. za II kwartał 2022.pdf Raport kwartalny GK Medinice S.A. za II kwartał 2022
MEDINICE Raport z przeglądu - jednostkowe 30.06.2022.pdfMEDINICE Raport z przeglądu - jednostkowe 30.06.2022.pdf Raport biegłego rewidenta - jednostkowy
MEDINICE Raport z przeglądu - skonsolidowane 30.06.2022.pdfMEDINICE Raport z przeglądu - skonsolidowane 30.06.2022.pdf Raport biegłego rewidenta - skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-20 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2022-09-20 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki