26,0000 zł
12,55% 2,9000 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Medicalgorithmics_za_III_kwartal_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 136 254 142 479 31 624 33 497
II. Zysk na sprzedaży 4 952 16 516 1 149 3 883
III. Zysk na działalności operacyjnej 5 276 14 327 1 224 3 368
IV. Zysk przed opodatkowaniem 3 326 12 185 772 2 865
V. Zysk/(strata) netto 3 904 10 878 906 2 557
VI. -przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 5 950 8 382 1 381 1 971
VII. -przypadający na udziały niedające kontroli -2 046 2 496 -475 587
VIII. Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy 1,65 2,32 0,38 0,55
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 409 33 110 3 808 7 784
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 958 -503 -455 -118
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -55 963 -17 336 -12 989 -4 076
XII. Przepływy pieniężne netto razem -41 512 15 271 -9 635 3 590
XIII. Stan na dzień 30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018
XIV. Aktywa trwałe 260 132 227 170 59 478 52 830
XV. Wartości niematerialne 220 445 210 454 50 404 48 943
XVI. Aktywa finansowe długoterminowe 200 200 46 47
XVII. Aktywa obrotowe 43 592 88 912 9 967 20 677
XVIII. Należności krótkoterminowe 24 915 22 781 5 697 5 298
XIX. Aktywa finansowe krótkoterminowe 0 5 942 0 1 382
XX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 677 60 189 4 270 13 997
XXI. Zobowiązania długoterminowe 29 178 13 257 6 671 3 083
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 302 72 063 8 072 16 759
XXIII. Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 206 190 189 864 47 144 44 154
XXIV. Kapitał zakładowy 361 361 82 84
XXV. Udziały niedające kontroli 33 054 40 898 7 558 9 511
XXVI. Liczba akcji (w szt.) 3 606 526 3 606 526 3 606 526 3 606 526
XXVII. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR) 57,17 52,64 13,07 12,24


• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień 30 września 2019 roku, wynoszącego
4,3736 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynoszącego 4,3000
EUR/PLN;• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku, wynoszącego 4,3086
EUR/PLN oraz od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku,
wynoszącego 4,2535 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za III kwartał 2019 roku.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za III kwartał 2019 roku.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Marek Dziubiński Prezes Zarządu
2019-11-26 Maksymilian Sztandera Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.