REKLAMA

MANGATA HOLDING SA: wyniki finansowe

2021-05-06 07:08
publikacja
2021-05-06 07:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_2021_03_31.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane dane Grupy Kapitałowej
I. Przychody netto ze sprzedaży 182 124 161 744 39 834 36 791
II. Zysk z działalności operacyjnej 19 493 11 193 4 263 2 546
III. Zysk brutto 20 690 15 434 4 525 3 511
IV. Zysk netto 16 545 12 949 3 619 2 945
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 167 18 252 2 880 4 152
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 441 -11 637 -1 190 -2 647
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 009 -709 -1 533 -161
VIII. Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych) 717 5 906 157 1 343
IX. Zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,41 1,90 0,53 0,43
X. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XI. Suma bilansowa 772 930 730 980 165 854 158 399
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 317 344 290 730 68 095 62 999
XIII. Zobowiązania długoterminowe 140 118 145 683 30 066 31 569
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 177 226 145 047 38 029 31 431
XV. Kapitał własny razem 455 586 440 250 97 759 95 400
XVI. Kapitał zakładowy 1 335 1 335 286 289
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 68,23 65,94 14,64 14,29
XVIII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 6 676 854 6 676 854
Wybrane dane Jednostki dominującej
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 2 619 2 329 573 530
XX. Zysk z działalności operacyjnej 332 440 73 100
XXI. Zysk brutto 360 392 79 89
XXII. Zysk netto 229 317 50 72
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 507 -1 402 111 -319
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 524 1 191 333 271
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -102 5 552 -22 1 263
XXVI. Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych) 1 929 5 341 422 1 215
XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01
XXVIII. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXIX. Suma bilansowa 367 206 364 785 78 794 79 047
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 924 14 732 3 632 3 192
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 11 443 11 245 2 455 2 437
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 481 3 487 1 176 756
XXXIII. Kapitał własny 350 282 350 053 75 163 75 854
XXXIV. Kapitał zakładowy 1 335 1 335 286 289
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 52,46 52,43 11,26 11,36
XXXVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 6 676 854 6 676 854
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_kwartalny_2021_03_31.pdfRaport_kwartalny_2021_03_31.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Mangata Holding S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2021-05-06 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki