REKLAMA

M.W. TRADE: wyniki finansowe

2021-11-08 17:06
publikacja
2021-11-08 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_3Q2021_roku_M.W._Trade_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 1 606 2 974 352 670
II. Koszty działalności operacyjnej 2 503 4 800 549 1 081
III. Zysk brutto ze sprzedaży -898 -1 826 -197 -411
IV. Zysk z działalności operacyjnej -855 -1 843 -187 -415
V. Zysk brutto -854 -1 692 -187 -381
VI. Zysk netto 290 -3 596 64 -810
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 644 3 641 8 477 820
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 -2 -2 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 036 -20 195 -447 -4 546
X. Przepływy pieniężne netto, razem 36 599 -16 556 8 029 -3 727
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 -0,43 0,01 -0,10
XII. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa, razem 82 748 103 555 17 861 22 440
XIV. Zobowiązania, razem 21 241 42 338 4 585 9 174
XV. Kapitał własny 61 507 61 217 13 276 13 265
XVI. Liczba akcji (w szt.) 8 384 440 8 384 440 8 384 440 8 384 440
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,3 7,3 1,6 1,6
XVIII. Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania / aktywa ogółem) 26% 41% 26% 41%


Dane finansowe prezentowane w niniejszym sprawozdaniu zostały
przeliczone na walutę Euro w następujący sposób:


a) pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej: według średniego kursu
NBP na 30 września 2021 roku 4,6329 PLN, na 31 grudnia 2020 roku 4,6148
PLN,


b) pozycje rachunku zysków i strat: według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca 2021 roku 4,5585 PLN,
2020 roku 4,4420 PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za 3Q2021 roku_M.W. Trade SA.pdfRaport za 3Q2021 roku_M.W. Trade SA.pdf Raport za 3Q2021 roku M.W. Trade SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-08 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2021-11-08 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki