LW BOGDANKA S.A.: wyniki finansowe

2019-05-29 06:32
publikacja
2019-05-29 06:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_LWB_2019_IQ_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_za_IQ_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego GK LW Bogdanka za I kwartał 2019 r.
I. Przychody ze sprzedaży 540 787 398 697 125 828 95 419
II. Zysk operacyjny 127 966 28 509 29 775 6 823
III. Zysk przed opodatkowaniem 131 804 28 529 30 668 6 828
IV. Zysk netto roku obrotowego, z tego: 109 969 23 169 25 587 5 545
V. - przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 109 781 22 960 25 543 5 495
VI. - przypadający na udziały mniejszości 188 209 44 50
VII. Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy 0 0 0 0
VIII. Całkowite dochody netto za rok obrotowy 109 969 23 169 25 587 5 545
IX. Ilość akcji (szt.) 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590
X. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy 3,23 0,68 0,75 0,16
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 150 260 41 559 34 962 9 946
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -147 673 -98 258 -34 360 -23 516
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 228 -76 933 -518 -18 412
XIV. Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 359 -133 632 84 -31 982
XV. 31.03.2019 r. 31.12.2018 r. 31.03.2019 r. 31.12.2018 r.
XVI. Aktywa trwałe 3 459 077 3 463 822 804 193 805 540
XVII. Aktywa obrotowe 545 828 469 529 126 898 109 193
XVIII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XIX. RAZEM AKTYWA 4 004 905 3 933 351 931 093 914 733
XX. Zobowiązania długoterminowe 550 922 536 432 128 083 124 752
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 393 898 446 803 91 577 103 908
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 3 049 720 2 939 939 709 023 683 706
XXIII. Udziały nie dające kontroli 10 365 10 177 2 410 2 367
XXIV. Kapitał własny razem 3 060 085 2 950 116 711 433 686 073
Dane dotyczące Raportu Kwartalnego LW Bogdanka SA za I kwartal 2019 r.
XXV. Przychody ze sprzedaży 539 690 397 897 125 574 95 227
XXVI. Zysk operacyjny 123 916 25 591 28 832 6 125
XXVII. Zysk przed opodatkowaniem 127 958 25 745 29 773 6 161
XXVIII. Zysk netto roku obrotowego 106 942 20 903 24 883 5 003
XXIX. Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy 0 0 0 0
XXX. Całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy 106 942 20 903 24 883 5 003
XXXI. Ilość akcji (szt.) 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590
XXXII. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku 3,14 0,61 0,73 0,15
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 142 993 38 106 33 271 9 120
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -144 119 -95 878 -33 533 -22 946
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 213 -75 968 -282 -18 181
XXXVI. Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 339 -133 740 -544 -32 007
XXXVII. 31.03.2019 r. 31.12.2018 r. 31.03.2019 r. 31.12.2018 r.
XXXVIII. Aktywa trwałe 3 438 142 3 444 475 799 327 801 041
XXXIX. Aktywa obrotowe 522 924 449 240 121 573 104 474
XL. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XLI. RAZEM AKTYWA 3 961 066 3 893 715 920 900 905 515
XLII. Zobowiązania długoterminowe 532 943 519 808 123 903 120 886
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 390 192 442 918 90 715 103 004
XLIV. Kapitał własny razem 3 037 931 2 930 989 706 282 681 625
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu GK LWB 2019_IQ 2019.pdfSprawozdanie Zarządu GK LWB 2019_IQ 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalność GK LW Bogdanka za I kwartał 2019 r.
Skonsolidowany Raport Kwartalny za IQ 2019.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny za IQ 2019.pdf Sprawozdanie Finansowe GK LW Bogdanka za I kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Artur Wasil Prezes Zarządu
2019-05-29 Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
2019-05-29 Adam Partyka Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
2019-05-29 Dariusz Dumkiewicz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki