REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2020-02-26 18:22
publikacja
2020-02-26 18:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
LiveChat_Software_SA_JSF_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LiveChat_Software_SA_SSF_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LVC_Sprawozdanie_Zarzadu_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 94 853 79 875 22 073 18 625
II. Zysk z działalności operacyjnej 58 267 52 009 13 559 12 127
III. Zysk brutto 58 318 52 133 13 571 12 156
IV. Zysk netto 46 897 42 068 10 913 9 810
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 398 46 356 11 960 10 809
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 285 -7 772 -1 928 -1 812
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 308 -34 248 -8 449 -7 986
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 806 4 336 1 584 1 010
IX. Aktywa razem 73 755 59 801 17 319 13 907
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 945 6 624 2 101 1 541
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 808 - 894 -
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 137 6 624 1 206 1 541
XIII. Kapitał własny 64 810 53 177 15 219 12 367
XIV. Kapitał zakładowy 515 515 121 120
XV. Liczba akcji (szt.) 25 750 000 25 750 000 25 750 000 25 750 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,82 1,63 0,42 0,38
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,52 2,07 0,59 0,48
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
LiveChat Software SA JSF Q3 2019.pdfLiveChat Software SA JSF Q3 2019.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
LiveChat Software SA SSF Q3 2019.pdfLiveChat Software SA SSF Q3 2019.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
LVC Sprawozdanie Zarządu Q3 2019.pdfLVC Sprawozdanie Zarządu Q3 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-26 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2020-02-26 Urszula Jarzębowska członek zarządu
2020-02-26 Joanna Alwin dyrektor finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki