REKLAMA
ZAGŁOSUJ

LENTEX: wyniki finansowe

2021-11-19 07:54
publikacja
2021-11-19 07:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q2021_podp.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 306 389 281 403 67 213 63 351
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 58 885 53 850 12 918 12 123
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 91 096 85 900 19 984 19 338
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 45 817 41 004 10 051 9 231
V. Zysk (strata) brutto 44 337 42 939 9 726 9 667
VI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 36 033 33 762 7 905 7 601
VII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej - 574 - 129
VIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 36 033 34 336 7 905 7 730
IX. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 29 599 30 204 6 493 6 800
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 575 47 796 6 707 10 760
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 420) (22 713) (3 821) (5 113)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 412) (60 469) (529) (13 613)
XIII. Przepływy pieniężne netto - razem 10 743 (35 386) 2 357 (7 966)
XIV. Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 43 972 523 43 972 523 43 972 523 43 972 523
XV. Zysk na jedną akcję* 0,67 0,69 0,15 0,15
XVI. Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 43 972 523 43 972 523 43 972 523 43 972 523
XVII. Rozwodniony zysk na jedna akcję* 0,67 0,69 0,15 0,15
XVIII. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XIX. Aktywa razem 534 870 486 570 115 450 105 437
XX. Zobowiązania 150 093 126 134 32 397 27 332
XXI. Zobowiązania długoterminowe 45 129 47 987 9 741 10 399
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 104 964 78 147 22 656 16 934
XXIII. Kapitał własny 384 777 360 436 83 053 78 104
XXIV. Kapitał podstawowy 19 030 19 030 4 108 4 124
XXV. Liczba akcji 43 972 523 43 972 523 43 972 523 43 972 523
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję* 8,75 8,20 1,89 1,78


* Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i uwzględniają działalność
kontynuowaną i zaniechaną.1. Wybrane pozycje aktywów i
pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP:-
dla danych na dzień 30.09.2021 Tabela kursów nr 190/A/NBP/2021 z dnia
30.09.2021r. 1 EUR = 4,6329- dla danych na dzień 31.12.2020 Tabela
kursów nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020r. 1 EUR = 4,6148a)
wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na
30.09.2021r.) / średnioważona liczba akcji w tys. szt. 384.777 /
43.972,523 = 8,75 złb) wartość księgowa na 1 akcję w EUR
=Kapitał własny w tys. EUR (stan na 30.09.2021r.) / średnioważona liczba
akcji w tys. szt. 83.053 / 43.972,523= 1,89 EUR2. Wybrane pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów za 9 miesięcy 2021 roku (9 miesięcy
2020 roku) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 9 miesięcy 2021 roku:
4,5585 (9 miesięcy 2020 roku: 4,4420).3. Zysk na jedną akcję
zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN: kurs średni EUR za ostatnie 9
miesięcy = 0,67 zł/akcję : 4,5585 = 0,15 EUR/akcję


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q2021_podp.pdfRaport 3Q2021_podp.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Lentex za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
2021-11-19 Barbara Trenda Członek Zarządu
2021-11-19 Adrian Grabowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki