REKLAMA
WEBINAR

Koniec papierowych legitymacji szkolnych jest bliski. Zapowiedź resortu edukacji

2023-04-25 06:31
publikacja
2023-04-25 06:31

Nowe wzory świadectw szkolnych, nowy wzór e-legitymacji szkolnych i przedszkolnych, wycofywanie się z legitymacji papierowych oraz zobowiązanie szkół do wydawania uczniom mLegitymacji - zawiera projekt nowego rozporządzenia MEiN.

Koniec papierowych legitymacji szkolnych jest bliski. Zapowiedź resortu edukacji
Koniec papierowych legitymacji szkolnych jest bliski. Zapowiedź resortu edukacji
fot. ESB Professional / / Shutterstock

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Projekt do 11 maja będzie poddany konsultacjom społecznym.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, wydanie nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków jest związane z koniecznością uwzględnienia w przepisach rozporządzenia zmian wynikających m.in. z: rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (wprowadzenia do ramowych planów nauczania poszczególnych typów szkół przedmiotów: historia i teraźniejszość, biznes i zarządzanie oraz język łaciński); ustawy o dokumentach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem; ustawy o aplikacji mObywatel (w zakresie dotyczącym mLegitymacji szkolnej).

Zgodnie z projektem zmienione zostaną wzory świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nowe wzory zostały opracowane bez wyszczególnionych nazw przedmiotów (obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

"Wpisywanie nazw przedmiotów, które uczeń realizował, będzie częścią procesu związanego z wypełnianiem świadectw i arkuszy ocen, za który odpowiada szkoła i które już od wielu lat w zdecydowanej większości szkół odbywa się w postaci elektronicznej" - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu. Podano, że ma to związek także ze zmianami polegającymi na sukcesywnym wprowadzaniu nowych przedmiotów, tj. historii i teraźniejszości w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2022/2023, języka łacińskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024 oraz biznesu i zarządzania (zamiast podstaw przedsiębiorczości) w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024.

W celu ułatwienia szkołom dostosowania się do nowych przepisów, w tym przede wszystkim wydawania świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły według nowych wzorów, w których nie przewidziano nazw zajęć, w projekcie rozporządzenia zaproponowano przepisy przejściowe.

Zgodnie z nimi świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy mogą być wydawane na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, do czasu wyczerpania zapasów tych blankietów i druków.

Także świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, mogą być wydawane na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych, do czasu wyczerpania zapasów tych blankietów i druków.

Jednocześnie z zaproponowanych przepisów wynika, że świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, mogą być wydawane według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w tych szkołach przed dniem 1 września 2022 r., tj. w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie przed wprowadzeniem do ramowych planów nauczania poszczególnych typów szkół przedmiotów: historia i teraźniejszość, biznes i zarządzanie oraz język łaciński.

Analogicznie rozwiązania przewidziano w zakresie arkuszy ocen i indeksów.

W projektowanym rozporządzeniu znalazły się też zmiany dotyczące legitymacji szkolnych. Zgodnie ustawą o aplikacji mObywatel szkoły będą obowiązane do wydawania uczniom legitymacji także w postaci dokumentu mobilnego. mLegitymacja szkolna będzie wydawana pełnoletniemu uczniowi, a uczniowi niepełnoletniemu – jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu.

W projekcie zaproponowano też rezygnację z określania wzoru legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej.

Wynika to - jak podano w uzasadnieniu - z rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem określa natomiast wykaz minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla poszczególnych kategorii dokumentów publicznych. Zgodnie z nimi legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia zarówno w podłożu, jak i w druku.

"Biorąc pod uwagę dotychczasowy nietypowy format papierowej legitymacji przedszkolnej i legitymacji szkolnej, już na etapie przygotowania wzoru zawierającego zabezpieczenia właściwe dla dokumentu publicznego pojawiły się trudności sygnalizowane przez producentów dokumentów publicznych związane najpierw z przygotowaniem wzoru, a potem produkcją i personalizacją legitymacji" - czytamy. Według autorów projektu "utrzymanie dotychczasowych legitymacji szkolnych i legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej wiązałoby się ze znacznym wzrostem kosztu produkcji wzorów tych legitymacji ze względu na niestandardowy format i konieczne zabezpieczenia w druku, w tym koszty związane z personalizacją". Podkreślono, że "fotografia ucznia przewidziana na dotychczasowych legitymacjach szkolnych w postaci papierowej musiałaby być trwale zintegrowana z podłożem". "To oznaczałoby, że szkoły musiałyby zakupić drukarki termosublimacyjne (jeżeli ich nie posiadają), by wydać uczniom legitymacje, ewentualnie zlecać taką usługę na zewnątrz, co z kolei wiązałoby się z koniecznością przekazywania danych osobowych uczniów podmiotom zewnętrznym" - czytamy.

"Mając na uwadze powyższe, rezygnacja z wydawania dotychczasowych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych i legitymacji szkolnych w postaci papierowej jest uzasadniona względami ekonomicznymi i praktycznymi" - podano w uzasadnieniu.

Projekt rozporządzenia przewiduje natomiast utrzymanie dotychczasowych e-legitymacji przedszkolnych i e-legitymacji szkolnych. Chodzi o dokumenty w formie prostokątnej, plastikowej karty, wielkości karty kredytowej.

Zmieniony jednak zostanie wzór e-legitymacji szkolnej i przedszkolnej. Zgodnie z nowym wzorem na dokumencie nie będzie już numeru PESEL. "Uwzględniono w tym zakresie stanowisko przedstawione przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, z którego wynika, że umieszczenie numeru PESEL na legitymacji szkolnej nie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji zadań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Również w przypadku legitymacji w projekcie rozporządzenia przewidziano przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi do 12 lipca 2024 r. przedszkola i szkoły będą mogły jeszcze wydawać legitymacje przedszkolne i legitymacje szkolne również w dotychczasowej postaci papierowej, a e-legitymacje według dotychczasowego wzoru. Od dnia 13 lipca 2024 r. wszelkie dokumenty publiczne, których wzory zostały określone w projektowanym rozporządzeniu, będą musiały być wydawane zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia.

Legitymacje przedszkolne i legitymacje szkolne oraz e-legitymacje wydane do dnia 12 lipca 2024 r. zachowają ważność do czasu zakończenia realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego lub zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole.

W projekcie znalazły się także, m.in. zapisy dotyczące zmiany loga inicjatywy Europass we wzorze suplementu do dyplomu zawodowego i we wzorze suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r. w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji, została uruchomiona nowa odsłona usługi Europass, w tym m.in. nastąpiła zmiana logo Europass. W związku z tym konieczne stało się opracowanie nowego wzoru suplementu do dyplomu zawodowego i wzoru suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który uwzględnia zmianę logo Europass.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Źródło:PAP
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (5)

dodaj komentarz
grzegorzkubik
Brawo Czarnek. XXI wiek to nie ściema.
taki-ktos-jak-ja
Czy jest w Polsce obowiązek posiadania smartfona? Jak inaczej zapisać taką legitymację? Czy za jakiś czas wszyscy będziemy mieli QR kody na skórze zamiast dokumentów?
luckyrich
Nasza oświata wymaga reformy i wymiany ludzi nią zarządzających. Powinno się zmienić system edukacji, który jest nastawiony na produkcję uległych pracowników i urzedników, zależnych od Państwa lub których można później ograbić podatkami i różnymi mechanizmami marnotrawstwa. Dlaczego w szkołach nie uczy się zarządzania pieniędzmi,Nasza oświata wymaga reformy i wymiany ludzi nią zarządzających. Powinno się zmienić system edukacji, który jest nastawiony na produkcję uległych pracowników i urzedników, zależnych od Państwa lub których można później ograbić podatkami i różnymi mechanizmami marnotrawstwa. Dlaczego w szkołach nie uczy się zarządzania pieniędzmi, skutecznego inwestowania? Dlaczego tak słabo stawia się na przedsiębiorczość? Przeczytajcie sobie ksią.żke "Emer.ytura nie jest Ci potzerbna"? by umieć zbudować sobie bezpieczeństwo finansowe.
nemeczek
Doskonała promocja telefonów komórkowych wśród dzieci: "jeżeli rodzić nie wyrazi sprzeciwu...." ..cała plaga "komórkowa" w szkołach polega na rodzicach "nie wyrażających sprzeciwu"... kupują dzieciom komórki napakowane grami i aplikacjami a potem krzyczą w szkole: ZABRONIĆ !..teraz państwo rozdaje tablety,Doskonała promocja telefonów komórkowych wśród dzieci: "jeżeli rodzić nie wyrazi sprzeciwu...." ..cała plaga "komórkowa" w szkołach polega na rodzicach "nie wyrażających sprzeciwu"... kupują dzieciom komórki napakowane grami i aplikacjami a potem krzyczą w szkole: ZABRONIĆ !..teraz państwo rozdaje tablety, popiera komórki w szkole ..tak , to z pewnością będzie wielka korzyść..zwłaszcza dla klas 1-6....za parę lat nie będą umieć się podpisać
taki-ktos-jak-ja
Tu chodzi jeszcze o co innego. Inwigilację i zniewolenie.

Powiązane: Cyfryzacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki