Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ES-SYSTEM S.A.

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie („SPÓŁKA”)

głoszonym w dniu 14 października 2019 roku przez spółkę Glamox AS z siedzibą w Molde, Norwegia („Wzywający”), za pośrednictwem mBank S.A. („Wezwanie”), zmienionym komunikatami ogłoszonymi w dniach 17 oraz 23 października 2019 roku, w związku z zamiarem nabycia przez Wzywającego akcji Spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje”), na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 4 ust. 3 i ust. 4 w zw. z § 4 ust. 5 Rozporządzenia oraz w związku z pkt 29 podpunkt 1) Wezwania, Wzywający niniejszym informuje, że w dniu 18 listopada 2019 r. Wzywający uzyskał od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu przez Wzywającego kontroli nad Spółką w drodze nabycia przez Wzywającego Akcji.

Wzywający niniejszym informuje, że tym samym ziścił się warunek prawny, o którym mowa w pkt 29 podpunkt 1) Wezwania.

Zgodnie z § 4 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 5 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie również opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU WZYWAJĄCEGO (BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE PODMIOTEM NABYWAJĄCYM):

__________________

Klaudia Królak

pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO NA POTRZEBY WEZWANIA:

___________________

Michał Popiołek

Prokurent

_________________

Michał Marczak

pełnomocnik

kom abs/

Źródło: PAP
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
ESSYSTEM 0,00% 3,48
2020-01-08 09:00:00

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% XII 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% XII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,8% XII 2019

Znajdź profil