104,1500 zł
0,63% 0,6500 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Raport_PSr_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_PSr_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody z umów z klientami 9 423 9 713 2 223 2 287
II. Zysk netto ze sprzedaży 1 352 1 877 319 442
III. Zysk przed opodatkowaniem 984 1 649 232 388
IV. Zysk netto 611 1 054 144 248
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 610 1 051 144 247
VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 3 - 1
VII. Pozostałe całkowite dochody netto ( 401) 333 ( 94) 78
VIII. Łączne całkowite dochody 210 1 387 50 326
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 209 1 390 50 327
X. Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące 1 ( 3) - ( 1)
XI. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
XII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3,05 5,26 0,72 1,24
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 704 1 192 166 281
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 1 513) ( 1 447) ( 357) ( 341)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 832 ( 164) 196 ( 39)
XVI. Przepływy pieniężne netto razem 23 ( 419) 5 ( 99)
30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XVII. Aktywa trwałe 27 589 26 515 6 325 6 357
XVIII. Aktywa obrotowe 8 482 7 607 1 945 1 824
XIX. Aktywa razem 36 071 34 122 8 270 8 181
XX. Zobowiązania długoterminowe 12 522 10 878 2 871 2 608
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 475 5 459 1 255 1 309
XXII. Kapitał własny 18 074 17 785 4 144 4 264
XXIII. Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 983 17 694 4 123 4 242
XXIV. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 91 91 21 22
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I półrocze 2018 I półrocze 2017 I półrocze 2018 I półrocze 2017
I.Przychody z umów z klientami 7 189 7 701 1 696 1 813
II.Zysk netto ze sprzedaży 1 166 1 735 275 408
III.Zysk przed opodatkowaniem 1 278 1 829 301 431
IV.Zysk netto 987 1 310 233 308
V.Pozostałe całkowite dochody netto ( 245) 140 ( 58) 33
VI.Łączne całkowite dochody 742 1 450 175 341
VII.Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII.Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 4,94 6,55 1,17 1,54
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 368 800 87 188
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 1 157) ( 1 226) ( 273) ( 289)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 792 87 187 20
XII.Przepływy pieniężne netto razem 3 ( 339) 1 ( 81)
30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XIII.Aktywa trwałe 26 163 25 071 5 998 6 011
XIV.Aktywa obrotowe 6 576 5 876 1 508 1 409
XV.Aktywa razem 32 739 30 947 7 506 7 420
XVI.Zobowiązania długoterminowe 10 619 9 052 2 435 2 170
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe 4 355 4 639 998 1 112
XVIII.Kapitał własny 17 765 17 256 4 073 4 138
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_PSr_2018.pdfRaport_PSr_2018.pdf Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
Report_PSr_2018.pdfReport_PSr_2018.pdf Consolidated half-year report PSr 2018 - translation

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-14 Marcin Chludziński Prezes Zarządu
2018-08-14 Katarzyna Kreczmańska-Gigol Wiceprezes Zarządu
2018-08-14 Radosław Stach Wiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2018-08-14 Łukasz Stelmach Dyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy
KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.