283,0000 zł
0,18% 0,5000 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_I_kwartal_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody netto ze sprzedaży 778 885 674 840 181 203 161 507
II. Zysk z działalności operacyjnej 76 620 74 548 17 825 17 841
III. Zysk przed opodatkowaniem 71 767 69 314 16 696 16 589
IV. Zysk netto 58 126 53 298 13 523 12 756
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 57 949 53 306 13 482 12 758
VI. Całkowity dochód (strata) netto 66 323 42 435 15 430 10 156
VII. Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 66 146 42 443 15 389 10 158
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 123 151 59 908 28 650 14 338
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -52 432 -46 357 -12 198 -11 094
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 924 -27 697 -3 007 -6 629
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 57 795 -14 146 13 446 -3 386
XII. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,07 5,60 1,41 1,34
XIII. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,06 5,58 1,41 1,34
POZYCJE BILANSU
XIV. Aktywa razem 2 910 270 2 802 278 676 602 651 693
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 446 878 1 405 236 336 382 326 799
XVI. Zobowiązania długoterminowe 379 962 334 578 88 337 77 809
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 066 916 1 070 658 248 045 248 990
XVIII. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 462 424 1 396 251 339 996 324 710
XIX. Kapitał akcyjny 67 763 67 763 15 754 15 759
XX. Liczba akcji 9 545 447 9 545 447 9 545 447 9 545 447
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 153,31 146,36 35,64 34,04
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 152,99 146,04 35,57 33,96
Wybrane jednostkowe dane finansowe
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży 289 018 265 898 67 239 63 636
XXIV. Zysk z działalności operacyjnej 1 341 12 488 312 2 989
XXV. Zysk brutto -1 010 10 362 -235 2 480
XXVI. Zysk netto -1 031 8 177 -240 1 957
XXVII. Całkowity dochód netto 2 954 1 741 687 417
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 617 4 226 4 564 1 011
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 162 -25 114 -4 923 -6 010
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 660 29 806 3 411 7 133
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem 13 115 8 918 3 051 2 134
XXXII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,11 0,86 -0,03 0,21
XXXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,11 0,86 -0,03 0,21
POZYCJE BILANSU
XXXIV. Aktywa razem 1 270 732 1 228 237 295 430 285 637
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 577 761 538 647 134 322 125 267
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 176 742 163 330 41 090 37 984
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 401 019 375 317 93 232 87 283
XXXVIII. Kapitał własny 692 971 689 590 161 107 160 370
XXXIX. Kapitał akcyjny 67 763 67 763 15 754 15 759
XL. Liczba akcji 9 545 447 9 545 447 9 545 447 9 545 447
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 72,60 72,24 16,88 16,80
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 72,45 72,08 16,84 16,76


Powyższe
dane finansowe za 1 kwartał 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:


-
pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 31.03.2019r. - 4,3013 PLN/EUR oraz na
dzień 31.12. 2018r. - 4,3000 PLN/EUR; -
pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną kursów określonych przez NBP na ostatnie dni
miesiąca: 1 kwartał 2019 - 4,2984 PLN/EUR; 1 kwartał 2018 - 4,1784
PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-24 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2019-04-24 Adam Piela Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

  • Wypłata II raty dywidendy dywidendy w wysokości 17 zł na akcję.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.