REKLAMA

KCI: wyniki finansowe

2022-09-23 19:40
publikacja
2022-09-23 19:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_KCI_SSF_20220630.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_KCI_RBR_przeglad_MSSF_konsolidacja_30.06.2022_KPFK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_RBR_przeglad_MSSF_30.06.2022_wersja_sprawozdanie_skrocone_KPFK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KCI_SA_SSZD_1H_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / *) półrocze / 2022 półrocze / *)
Wybrane dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI SA
I. Przychody i zyski 52 248 51 000 11 254 11 216
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 863 9 788 1 694 2 153
III. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 6 021 6 217 1 297 1 367
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -49 523 3 843 -10 667 845
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37 705 -4 654 8 121 -1 023
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 686 -963 148 -212
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 132 -1 774 -2 398 -390
VIII. Aktywa razem 539 410 487 122 115 244 105 910
IX. Zobowiązania i rezerwy razem 65 721 69 182 14 041 15 042
X. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 348 483 326 241 74 453 70 931
XI. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 308 12 525
XII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,91 6,09 1,48 1,32
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,91 6,09 1,48 1,32
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,09 0,02 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,09 0,02 0,02
Wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI SA
XVIII. Przychody i zyski 15 862 10 817 3 417 2 379
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 155 9 582 3 049 2 107
XX. Zysk (strata) netto 13 334 8 811 2 872 1 938
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -55 013 -4 871 -11 849 -1 071
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 145 3 446 6 493 758
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 869 2 435 403 535
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem -22 999 1 010 -4 954 222
XXV. Aktywa razem 367 204 366 401 78 452 79 663
XXVI. Zobowiązania i rezerwy razem 15 742 22 844 3 363 4 967
XXVII. Kapitał własny (aktywa netto) 351 462 343 557 75 089 74 696
XXVIII. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 308 12 525
XXIX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXX. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,12 5,01 1,09 1,09
XXXII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,12 5,01 1,09 1,09
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,13 0,04 0,03
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,19 0,13 0,04 0,03


*) Dane dla pozycji
dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2021 r. natomiast dla
pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.Dla
pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów NBP,
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:6
miesięcy 2022 r. - 4,6427 zł6 miesięcy 2021 r. - 4,5472 złDla
pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:30 czerwca
2022 r. - 4,6806 zł31 grudnia 2021 r. - 4,5994, zł


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_KCI_SSF_20220630.BES.pdfGK_KCI_SSF_20220630.BES.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej KCI S.A. za I półrocze 2022 r.
GK KCI RBR przegląd MSSF konsolidacja 30.06.2022 KPFK.pdfGK KCI RBR przegląd MSSF konsolidacja 30.06.2022 KPFK.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ KCI SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE
KCI RBR przegląd MSSF 30.06.2022 wersja sprawozdanie skrócone KPFK.pdfKCI RBR przegląd MSSF 30.06.2022 wersja sprawozdanie skrócone KPFK.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ KCI SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE
KCI SA_SSZD_1H_2022.pdfKCI SA_SSZD_1H_2022.pdf Sprawozdanie Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki