Jak zaksięgować roboty w toku?

Pytanie: Rozliczam firmę budowlaną. Pod koniec 2007 r. wystąpiły roboty, które nie są ukończone, a zatem nie zostały zafakturowane. Czy takie roboty należy wycenić i doliczyć do przychodu, a następnie opodatkować? Jak prawidłowo zaksięgować roboty w toku na kontach księgowych?

Odpowiedź: Kontrakty długoterminowe, których czas realizacji przekracza 6 miesięcy, niezakończone na dzień bilansowy, należy odnieść na wynik finansowy, biorąc pod uwagę ocenę stopnia zaawansowania. Wyjaśnienie: Oceny stopnia zaawansowania usługi można dokonać:

- na podstawie stopnia udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,

- biorąc pod uwagę liczbę przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi,

- na podstawie obmiaru wykonanych prac,

- inną metodą.

Po dokonaniu wyboru metody trzeba oszacować stopień zawansowania usługi i ująć w wyniku finansowym zarówno przychody, jak i koszty, które będą odpowiadały memoriałowemu stopniowi zaangażowania w prace. Dla każdej inwestycji należy tych oszacowań dokonywać odrębnie.

Księgowania mogą przebiegać następująco:

1. Przychody oszacowane na podstawie przyjętej metody:

- Wn „Rozrachunki z odbiorcami”,

- Ma „Przychody ze sprzedaży usług budowlano-montażowych”.

2. Rzeczywiste koszty wytworzenia usługi budowlanej gromadzone są bieżąco na koncie „Koszty produkcji budowlano-montażowej”.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego koszty zgromadzone na tym koncie przenosi się na konto „Rozliczenie kosztów działalności” zapisem: - Wn „Rozliczenie kosztów działalności”,

- Ma „Koszty produkcji budowlano-montażowej”.

Takie przeniesienie jest konieczne, aby móc ustalić zmianę stanu produktów wykazywaną w rachunku zysków i strat.

3. Na koniec każdego roku obrotowego należy oszacować koszty wykonania niezakończonej usługi budowlanej.

Aby zachować zasadę współmierności przychodów i kosztów, należy kosztami obciążyć wynik finansowy: - Wn „Koszt sprzedanej produkcji budowlano-montażowej”,

- Ma „Rozliczenie kosztów działalności”.

4. Na dzień bilansowy na koncie „Rozliczenie kosztów działalności” może powstać różnica między ujętymi na tym koncie kosztami rzeczywistymi (strona Wn konta), a kosztami szacowanymi (strona Ma konta).

Różnicę zalicza się do rozliczeń międzyokresowych i ujmuje na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” zapisem: a) saldo kredytowe - oznacza nadwyżkę kosztów szacowanych, odpowiadających stopniowi zaawansowania usług budowlanych nad kosztami rzeczywiście poniesionymi:

- Wn „Rozliczenie kosztów działalności”,

- Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów – bierne";

b) saldo debetowe - oznacza nadwyżkę kosztów rzeczywiście poniesionych nad kosztami odpowiadającymi stopniowi zaawansowania robót budowlanych (szacowanymi):

- Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne”,

- Ma „Rozliczenie kosztów działalności”.

Dodać należy, iż metoda ustalania stopnia zaawansowania robót przyjęta przez jednostkę wymaga uwzględnienia w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

Koszty przewyższające rzeczywiste koszty wykonania usługi budowlanej nie będą uwzględniane w rachunku podatkowym - wskazane jest ujęcie ich w ewidencji szczegółowej prowadzonej do konta „Koszt sprzedanej produkcji budowlano-montażowej” jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Za koszty uzyskania przychodów uznawane są bowiem koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu podatkowego (art. 15 ust. 4 updop).

Uwaga!

W przypadku, gdy udział przychodów z niezakończonych usług budowlanych objętych długotrwałymi umowami na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego, jednostka może odstąpić od takiej wyceny i nie stosować art. 34a i 34c uor.

Pisemną decyzję w tej sprawie powinien podjąć kierownik jednostki. Poziom istotności jednostka powinna określić i zapisać w swojej dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

Podstawa prawna

- Art. 12 ust. 3 i art. 15 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

- Art. 34a-34d ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl