REKLAMA

Jak rozliczyć podatek od zysków z giełdy w PIT-38 za 2017 w 2018 roku

2018-01-22 10:09
publikacja
2018-01-22 10:09
Jak rozliczyć podatek od zysków z giełdy w PIT-38 za 2017 w 2018 roku
Jak rozliczyć podatek od zysków z giełdy w PIT-38 za 2017 w 2018 roku
/ YAY Foto

Jak rozliczyć przychody z giełdy w zeznaniu podatkowym za 2017 rok, co zrobić w przypadku uzyskania dochodów z różnych źródeł i do kiedy złożyć deklarację do fiskusa - podpowiadamy w corocznym poradniku dotyczącym PIT.

fot. / / e-file

Przychody z kapitałów pieniężnych, czyli co?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1) odsetki od pożyczek;

2) odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych        formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,

3) odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;

4) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z     tego udziału, w tym:

4.1) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

4.2) oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

4.3) podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

4.4) wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo          odpłatnych świadczeń

5) przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,

6) przychody z:

6.1) odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,

6.2) realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;

7) przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji          nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;

8) przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji    złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;

9) wartość wkładu w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego;

10) przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przychody opodatkowane ryczałtowo

Opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% są przychody (dochody) pochodzące z:

 • odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

 • odsetek i dyskonta od obligacji,

 • tytułu udziału w funduszach kapitałowych,

 • dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną.

Podatek ten pobierany jest przez płatnika, o ile przychody uzyskane zostały na terytorium Polski.

Do przychodów opodatkowanych podatkiem ryczałtowym zalicza się również przychody uzyskiwane m.in.:

 • z odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych z wyjątkiem tych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

 • z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,

 • z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których  podstawą uzyskania są akcje/udziały w spółkach prawa handlowego mających osobowość prawną,

 • z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, w tym obligacji,

 • z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd na terenie RP,

 • z tytułu udziału w zyskach spółki nieposiadającej osobowości prawnej mającej siedzibę lub zarząd w innym państwie, gdy jest w tym państwie traktowana jako osoba prawna i spółka podlega w tym  państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania.

Ponieważ przychody opodatkowane są ryczałtowo podatkiem dochodowym w wysokości 19%, podatek ten pobierany jest przez płatnika podatku. Na podatniku nie ciąży obowiązek rozliczania ich w rocznym zeznaniu podatkowych. Przychodów opodatkowanych w formie zryczałtowanej nie łączy się z przychodami z innych źródeł. Ryczałtowo opłacony podatek wykazywany jest przez płatnika na PIT-8AR.

Opodatkowane indywidualnie przychody, od których podatek nie został pobrany ryczałtowo

Dochody z:

 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych,

 • z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych

podatnik musi sam wykazać w zeznaniu PIT-38 i opodatkować według 19% stawki podatku, a następnie opłacić podatek.

Co do zasady, kwoty przychodów uzyskanych w 2017 r. należy nie później niż do 30 kwietnia 2018 r. ująć w deklaracji PIT-38 i opodatkować według 19% stawki podatkowej. Natomiast w przypadku podatników, którzy obroty na giełdzie traktują jako działalność gospodarczą, sprzedaż udziałów, akcji i instrumentów finansowych wyszczególnia się jako przychód z tej działalności i ujmuje w deklaracjach PIT-36 bądź PIT-36L. W trakcie roku podatkowego nie opłaca się zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu.

Przychody uzyskane ze sprzedaży nie mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (rozliczanym na PIT-28).   

W zeznaniu rocznym PIT-38 należy wykazać jedynie te źródła przychodów i kosztów dotyczące transakcji, od których podatek nie został pobrany ryczałtem przez płatnika. W takim wypadku muszą się tam znaleźć tylko kwoty, od których samodzielnie podatnik obliczał i wpłacał zaliczki na podatek albo kwoty, które znalazły lub powinny były się znaleźć na informacji PIT-8C przekazywanej przez płatnika (najczęściej domów maklerskich i emitentów).

W zeznaniu uwzględnia się wtedy przychody, koszty i dochody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych (m.in. na giełdowym rynku pierwotnym, wtórnym, a także z tytułu zbycia udziałów i akcji nie notowanych na żadnym z rynków regulowanych),

 • udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowo-akcyjnej,

 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych (bez przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),

 • zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających (np. kontrakty terminowe itp.),

 • niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w spółkach,

 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

 • uzyskane za granicą, dla których powstaje obowiązek podatkowy w Polsce.

Podatnik powinien uzyskać informację o kwotach, które sam musi ująć w PIT-38 nie później niż do końca lutego 2018 r. na druku PIT-8C przekazanym przez płatnika. W wypadku gdyby druk zawierał błędy podatnik może i wręcz ma obowiązek na zeznaniu rocznym wpisać poprawne wartości.  

Najważniejszą częścią PIT-8C dla osoby inwestującej na giełdzie jest część F tej informacji, która powinna zostać sprawdzona pod kątem tego, czy została poprawnie wypełniona przez biuro maklerskie, w szczególności zaś:

poz. 35 i 36 – z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,

poz. 37 i 38 – z tytułu przychodów z realizacji praw z papierów wartościowych,

poz. 39 i 40 – z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających.

Kwoty z części F informacji PIT-8C podatnik- inwestor ma obowiązek przenieść do części C deklaracji PIT-38.

Jeśli podatnik otrzymał kilka informacji PIT-8C, wtedy sumuje wartości z nich wszystkich uzyskane przychody oraz poniesione koszty, dodaje do nich łączną kwotę kosztów pozostałych, nie rozliczanych przez biura maklerskie. Po tej operacji inwestor wyznacza łączną wartość dochodu oraz w efekcie – wartość podatku do zapłaty (stosując do obliczenia podatku stawkę 19%, przez którą mnoży ustaloną podstawę obliczenia podatku).

Co ważne, sumując kwoty z poszczególnych PIT-8C, podatek płaci się od łącznej wartości przychodu po odjęciu łącznej wartości kosztów poniesionych w danym roku kalendarzowym.

Obowiązek zapłaty podatku pojawi się dopiero w momencie faktycznej sprzedaży udziałów lub akcji, a dochód zostanie określony po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu związanych z wydatkami przeznaczonymi na zakup. Podatnik ma obowiązek ujmować poszczególne kwoty nabycia udziałów i akcji w PIT-38 dopiero w dacie sprzedaży tychże udziałów lub akcji. Dokupując i odsprzedając udziały lub akcje spółek, podatnik oblicza dochód, stosując metodę first in first out (FIFO).

Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o. bądź ogółu praw i obowiązków w spółce K.A. jest nadwyżka przychodu nad kosztem uzyskania. Przychód powstaje w momencie przeniesienia na kupującego własności papierów wartościowych (udziałów w spółkach z o.o. lub ogółu praw). Za przychody uznaje się kwoty już należne, chociażby nie zostały one jeszcze faktycznie otrzymane. Natomiast koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tychże określa się na dzień uzyskania przodu dopiero w momencie zbycia papierów.

Kosztami są wydatki na objęcie lub nabycie papierów wartościowych, a wśród nich wydatki na obsługę rachunku maklerskiego (prowizje, opłaty, transfery), ale też zapłacone odsetki i prowizje od kredytów, które służyły finansowaniu nabycia papierów wartościowych. 

W przypadku odpłatnego zbycia instrumentów finansowych, przychód powstanie w dniu realizacji tego prawa przez podatnika. Dochodem jest kwota uzyskana z rozliczenia instrumentu.

Opodatkowanie dochodów kapitałowych uzyskanych za granicą

Obowiązek podatkowy może wynikać ze zrealizowanej transakcji międzynarodowej, w której płatnik nie pobiera w Rzeczypospolitej podatku lub w innej sytuacji, gdy podatek nie został pobrany przez płatnika. Wtedy podatnik powinien wykazać fakt otrzymania dochodu z tego tytułu.

Przy opodatkowaniu takich przychodów znajdą zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania określające, czy uzyskane przychody podlegają opodatkowaniu w Polsce. Dochody z odpłatnego zbycia papierów, udziałów czy realizacji praw z instrumentów finansowych uzyskane za granicą, opodatkowane w Polsce na podstawie tych umów podatnik musi wykazać w zeznaniu PIT-38 łącznie z innym dochodami.

Obowiązek podatkowy powstaje, gdy podatnik jest krajowym rezydentem podatkowym, a inwestuje za granicą bez korzystania z pośrednictwa krajowych domów maklerskich. Jeśli zysk zrealizowany został za granicą, a podatek został pobrany za pośrednictwem brokera z usług pośrednictwa którego się korzysta, możliwe jest częściowe odliczanie tego podatku zapłaconego za granicą od podatku należnego do zapłaty w Polsce. Od podatku obliczonego od przychodów odliczany jest podatek zapłacony za granicą. Odliczenie tego podatku nie może przekroczyć części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia przypadającej proporcjonalnie na uzyskiwany za granicą dochód.

Informacje o wysokości przychodów i kosztów oraz podatku, którą otrzymamy z zagranicy, przenosimy do deklaracji, przeliczając wartości wyrażone w walutach obcych po średnim kursie NBP na dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu bądź tez zapłaty podatku.

Przychody z funduszy inwestycyjnych

W rocznej deklaracji podatkowej nie trzeba wykazywać przychodów ani dochodów uzyskiwanych z funduszy inwestycyjnych, pod warunkiem, że w sposób prawidłowy fundusz pobrał należny ryczałtowo podatek od uzyskanego dochodu. Na podatniku nie ciąży obowiązek złożenia zeznania i wykazania uzyskanego dochodu.

Obowiązek podatkowy dla polskiego rezydenta podatkowego może jednak wynikać z transakcji międzynarodowej, w której płatnik nie pobiera w Rzeczypospolitej podatku lub w innej sytuacji, gdy podatek nie został pobrany przez płatnika. Wówczas koniecznym jest wykazanie dochodu i uiszczenie należnego podatku dochodowego.

Rozliczenie straty z lat poprzednich 2012-2016

Dopuszczalne jest rozliczanie straty podatkowej powstałej w związku z czynionym przez nas inwestycjami. Podatnik może odliczyć jednorazowe jednakże maksymalnie 50% wartości straty rocznej i o tyle pomniejszać uzyskany dochód. Rozliczenie strat może nastąpić tylko  do 5 lat po latach liczonych od roku jej poniesienia. Dopuszczalne jest, by w jednym roku rozliczane były straty z kilku wcześniejszych lat, przy czym z każdego roku rozliczyć można nie więcej niż 50% wykazanej w tych latach straty.

Niekiedy korzystnie jest sprzedać akcje przed końcem roku, a następnie odkupić je w roku kolejnym, jeśli zależy nam ciągłym posiadaniu walorów konkretnej spółki, po to, by móc osiągnięty dochód rozliczyć ze stratą z ubiegłych lat. Rozliczenie straty podatkowej nie jest możliwe w przypadku dochodów opodatkowanych ryczałtowo (np. dochodów z pożyczek, z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych).

Ulgi podatkowe

Podatnicy uzyskujący jednie przychody z kapitałów pieniężnych i rozliczający się, składając zeznania PIT-38, nie mają możliwości korzystania z  ulg podatkowych, a tym samym nie mogą odliczyć od uzyskiwanych dochodów określonych kwot umniejszających przychody bądź podatek. 

Jedynie gdy uzyskują jeszcze dochody z innych źródeł, rozliczane np. na zasadach ogólnych, mogą z tych tytułów uzyskać prawo do rozliczenia ulg podatkowych.

Termin płatności i zaliczki na podatek w PIT-38

Podatek opłaca się w terminie ostatecznym do złożenia deklaracji podatkowej na podatek dochodowy od osób fizycznych – w roku 2018 do dnia 30 kwietnia. W przypadku rozliczania podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych nie opłaca się zaliczek na podatek dochodowy z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT

Źródło:
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (11)

dodaj komentarz
bisonen
Witam
Czy jeśli tylko kupowałem akcje a nie sprzedawałem to też muszę się rozliczać i dostane PIT ??
pozdrawiam
onwave
Panowie, stratę też jest obowiązerk rozliczać?
W sensie np. w 2017 zarobiłem 300zł a straciłem 800zł. Więc tak strata jest 500zł. Czy w takim wypadku jest obowiązek składania pitu z zysku tych 300zł?
pomocnypomocnik
Tak. Na ten moment US sam nie wypełnia deklaracji, a deklarację składasz kiedy uzyskałeś przychód (to czy wyjdzie z tego dochód czy strata nie ma znaczenia). A więc wystarczy, że wykonałeś w 2017 r. jedną transakcję (nawet ze stratą) i powinieneś złożyć deklarację na podstawie PIT-8C. W powyższym przypadku złożysz Tak. Na ten moment US sam nie wypełnia deklaracji, a deklarację składasz kiedy uzyskałeś przychód (to czy wyjdzie z tego dochód czy strata nie ma znaczenia). A więc wystarczy, że wykonałeś w 2017 r. jedną transakcję (nawet ze stratą) i powinieneś złożyć deklarację na podstawie PIT-8C. W powyższym przypadku złożysz deklarację wykazującą stratę, którą będziesz mógł rozliczyć z dochodem (jeżeli taki w przyszłych latach się pojawi).
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
guma92
w 2015 miałem strate 10tys
w 2016 miałem zysk 3tys
w tym roku bede miał ok 3tys zysku.
Jak strate moge rozliczyć w tym roko ? wpisuje kwotę 10tys czy 7tys czy inna ?
pomocnypomocnik
Co roku masz prawo rozliczyć nie więcej niż 50% straty z danego roku w ciągu 5 kolejnych lat. Jeżeli w 2015 roku miałeś stratę 10 tys. zł to możesz (począwszy od deklaracji za 2016 r.) rozliczyć nie więcej niż 5 tys. zł w każdym z 5 kolejnych lat, a więc stratę za 2015 możesz rozliczyć najpóźniej z dochodem Co roku masz prawo rozliczyć nie więcej niż 50% straty z danego roku w ciągu 5 kolejnych lat. Jeżeli w 2015 roku miałeś stratę 10 tys. zł to możesz (począwszy od deklaracji za 2016 r.) rozliczyć nie więcej niż 5 tys. zł w każdym z 5 kolejnych lat, a więc stratę za 2015 możesz rozliczyć najpóźniej z dochodem z 2020 r. (a faktycznie to w 2021 r., bo wtedy złożysz deklarację za 2020 r.). Można oczywiście w jednym roku rozliczać stratę z dwóch lub więcej lat, a więc w Twoim przypadku gdybyś w 2016 r. też miał stratę 10 tys. zł to mógłbyś w deklaracji za 2017 r. zdjąć 50% ze straty za 2015 i za 2016 r., a więc 5 + 5 = 10 tys. zł. Te 50% to limit roczny dla straty z danego roku, a więc można ją "wyzerować"z dochodami, ale po prostu nie możesz rocznie zdjąć więcej niż 50%. A teraz przekładając to na Twój przypadek - jeżeli miałeś stratę w 2015 r. to w deklaracji za 2016 r. kiedy miałeś dochód mogłeś odliczyć do 50%, a więc 5 tys. zł, ale że dochodu miałeś 3 tys. zł to nie musiałeś "zużywać" maksimum, a tylko 3 tys. zł aby sobie to wyzerować. Czy to zrobiłeś to nie wiem, bo z Twojej wypowiedzi nigdzie to nie wynika. Natomiast w deklaracji za rok 2017 r. ponownie możesz odliczyć do 50% straty z 2015 r., a więc 5 tys. zł, ale wystarczy Ci 3 tys. zł. Podsumowując - wpisujesz stratę pokrywającą się z dochodem.
guma92 odpowiada pomocnypomocnik
Super, dziękuję bardzo za pomoc.
A jeszcze mam pytanie jak w 2016 roku wpisałem cala strate 10tys. To sobie "wyzerowałem" i teraz nie moge już rozliczać strat ?
Do w/w przykładu oczywiście.
pomocnypomocnik odpowiada guma92
Polecam udać się do urzędu skarbowego do pokoju, gdzie zajmują się tym podatkiem, bo to trzeba skorygować, a że nie ma podatku należnego to nie będzie żadnej afery, a czysta papierologia.
Nie mogli Ci "wyzerować" straty, bo dochodu nie można skorygować na stratę. W sensie jeżeli masz dochód 3 tys. zł
Polecam udać się do urzędu skarbowego do pokoju, gdzie zajmują się tym podatkiem, bo to trzeba skorygować, a że nie ma podatku należnego to nie będzie żadnej afery, a czysta papierologia.
Nie mogli Ci "wyzerować" straty, bo dochodu nie można skorygować na stratę. W sensie jeżeli masz dochód 3 tys. zł to nie możesz sobie nawet tych pełnych 50% czyli 5 tys. zł do tego dorzucić żeby na deklaracji mieć stratę 2 tys. zł. Co oznacza, że do zdjęcia ze straty była tylko kwota dochodu i ani grosza więcej, a więc jeżeli miałeś dochód 3 tys. zł w 2016 to zdejmą Ci 3 tys. zł i pozostanie Ci 7 tys. zł straty do rozliczenia w ciągu 4 lat i z tego możesz zdjąć kolejne 3 tys. zł na zbilansowanie dochodu w 2017 r. i zostanie Ci 4 tys. zł straty do rozliczenia z deklaracjami za lata 2018-2020. Aha i co do tego limitu 50% to odnosi się on do kwoty straty, a więc jeżeli strata była 10 tys. zł to roczny limit to 5 tys. zł, a nie że po rozliczeniu części straty kiedy zostanie Ci np. 7 tys. zł to znowu musisz to dzielić na dwa - dalej limit roczny to 5 tys. zł. A więc podsumowując - idź do US i skoryguj deklarację za 2016, zdejmij sobie kolejne 3 tys. zł straty w deklaracji za 2017 r. i zapisz sobie gdzieś ile miałeś dokładnie straty w 2015 r. i ile po tych dwóch deklaracjach masz jeszcze do odliczenia (albo po prostu pamiętaj żeby zajrzeć do tych deklaracji kiedy będziesz robić deklaracje za 2018 i kolejne lata).
yorg
Nie rozumiem dlaczego oprocentowanie bankowe poniżej inflacji jest traktowane jako zysk i opodatkowane 19%. Przecież jest to tylko wyrównanie skutków inflacji, to nie jest żaden zysk. W tym czasie bank obraca moimi pieniędzmi i zarabia na nich dużo więcej.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2017

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki