REKLAMA

Jak podatkowo rozliczyć dotację unijną

2012-08-01 08:00
publikacja
2012-08-01 08:00
Beneficjenci różnego rodzaju programów pomocowych, w tym przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, borykają się z problemem, jak podatkowo rozliczyć otrzymaną pomoc. Problem ten należy rozpatrzeć pod kątem przychodów oraz kosztów podatkowych.

Zobacz także:
firma budowlana
Jaka dotacja na rozwój firmy produkcyjnej
Punktem wyjścia jest definicja przychodu*, zgodnie z którą przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika wszelkie pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Do takich świadczeń zaliczają się również dotacje, subwencje i inne świadczenia. Są to świadczenia udzielane najczęściej przedsiębiorcom w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

Otrzymanie dotacji podlega z reguły jednemu ze zwolnień zawartych w art. 21 ust.1 omawianej ustawy. Brak zwolnienia dla otrzymanej pomocy oznaczałby, że część środków przeznaczonych na sfinansowanie  określonego celu byłaby wydatkowana w inny sposób, czyli na pokrycie podatku dochodowego. A przecież intencją instytucji finansujących programy pomocowe nie jest wspomaganie budżetu państwa.

Na co można przeznaczyć dotację


Dotacje mogą być przyznane na nabycie środków trwałych (ŚT) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) lub też na pokrycie pozostałych wydatków. Wydatkowanie środków pomocowych w obu wspomnianych kierunkach podlega dwóm różnym przepisom ustawy. Zgodnie z pierwszym z nich**, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia ŚT oraz WNiP dokonywanych według zasad określonych w przepisach o amortyzacji od tej ich wartości, która została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie. Powyższe oznacza, że wydatki na nabycie aktywów trwałych, sfinansowane z dotacji n.p. w wysokości 55%, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w formie odpisów amortyzacyjnych wyłącznie od kwoty sfinansowanej przez podatnika (czyli w tym przykładzie od 45% wydatków).

Pozostałe wydatki sfinansowane ze środków pomocowych, co do zasady, są wyłączone z rachunku kosztów podatkowych. Nie stanowią bowiem kosztów uzyskania przychodu wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w artykule dotyczącym zwolnień przychodów. ***Generalnie wydatki za zakup innych aktywów niż trwałe, wydatkowane przykładowo na wynagrodzenia, zakup usług  itp., w części, która została sfinansowana dotacjami zwolnionymi z podatku, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Dotacja na założenie firmy dla bezrobotnego


dotacja na roywj firmz»Jaka dotacja na inwestycję w firmie
W tym miejscu należy wskazać na rozwiązania ustawowe, dotyczące aktywizacji bezrobotnych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 u.p.d.o.f. zwolnione z podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności. Wśród przepisów, do których odnosi się wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przychodu (art.23 ust.1 pkt 56), brak jest jednak art.21 ust.1 pkt 121 u.p.d.o.f. To oznacza, że jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, przeznaczone na sfinansowanie przykładowo wyposażenia (nie stanowiącego ŚT), wydatki sfinansowane z tych środków będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli natomiast bezrobotny sfinansuje ze środków pomocowych ŚT lub WNiP, to odpisy amortyzacyjne od tych aktywów w części pokrytej dotacją, nie będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych.

Największym problemem dla beneficjentów jest jednak ustalenie, w którym momencie koszty uzyskania przychodu należy zweryfikować o kwoty otrzymanego wsparcia. Wiadomo powszechnie, że faktyczne otrzymanie dotacji poprzedzone jest z reguły długotrwałą procedurą aplikacyjną. Przedsiębiorca musi zatem z własnych środków dokonać wydatku, a następnie ubiega się o otrzymanie dotacji. Z reguły nie odbywa się to w tym samym roku kalendarzowym. Po dokonaniu wydatku oraz złożeniu wniosku aplikacyjnego przedsiębiorca nie może być nawet pewien, czy wnioskowaną pomoc otrzyma. W roku poniesienia powinien podjąć decyzję o zaliczeniu wydatków pozostałych bezpośrednio w koszty, lub też o sposobie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ŚT lub WNiP.

Możliwe zatem jest, że koszty uzyskania przychodu, czy to w postaci kosztów bieżących, czy też odpisów amortyzacyjnych, zmniejszą podstawę opodatkowania w roku poniesienia wydatku. Wyboru sposobu dokonania amortyzacji można dokonać spośród wszystkich wymienionych w art. 22a-22o u.p.d.o.f., czyli możliwy jest również wybór jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (dla wybranych ŚT).

donosy i szpiegowanie»Żona z sąsiadem doniosą do skarbówki
Udzielenie dotacji w  następnym roku kalendarzowym spowoduje konieczność dokonania korekty kosztów bezpośrednich lub też odpisów amortyzacyjnych. Minister Finansów (MF) w udzielanych interpretacjach indywidualnych nakazuje dokonanie korekty wstecz, tj. w odniesieniu do już zakończonego roku podatkowego. Takie postępowanie naraża jednak podatników na dodatkowe koszty w postaci odsetek od zaległości podatkowych (liczonych również od zaliczek na p.d.o.f.) Nie jest również uprawnione – przepis podatkowy używa bowiem określeń:
- art. 23 ust.1 pkt 45: „wydatkom… zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie”
- art.23 ust. 1 pkt 56: „wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych…”

Ustawodawca użył zatem czasu przeszłego dokonanego, który oznacza, że przepisy dotyczą faktycznie otrzymanego wsparcia, a nie dopiero spodziewanego. W przypadku, gdy otrzymanie pomocy odbywa się już w kolejnym roku podatkowym, dopiero w roku otrzymania wsparcia należy dokonać stosownych korekt. Pewnym wsparciem dla podatników jest treść wyroku****, który wskazuje na dokonanie korekty kosztów po otrzymaniu dotacji z PFRON. Niestety, MF w wydawanych interpretacjach indywidulanych, w dalszym ciągu wskazuje na konieczność dokonywania korekty kosztów wstecz (przykładowo interpretacja  wydana 24/04/2012 w imieniu MF przez Izbę Skarbową w Warszawie, IPPB1/415-155/12-2/KS). Wyroki sądów administracyjnych nie są liczne w tej materii. Podatnikom pozostaje zatem dążenie do uzyskania satysfakcjonującej interpretacji indywidualnej, uzyskanej zapewne dopiero w wyniku zaskarżenia interpretacji otrzymanej od MF.

Dorota Mościcka
Kancelaria LUCRUM, Wrocław

* art.11 ust.1 u.p.d.of.
** art. 23 ust.1 pkt 45 u.p.d.o.f.
*** art.21 ust.1 pkt. 46,47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136, 137 u.p.d.o.f.
**** wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 8/04/2008 (I SA/Rz 920/07)
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~luko
bezproblemowo rozlicza się dotację unijną w opti.pl

Powiązane: Dotacje unijne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki