REKLAMA

JSW S.A.: wyniki finansowe

2020-03-19 18:21
publikacja
2020-03-19 18:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_JSW_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_JSW_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_JSW_i_GK_JSW_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_SF_JSW_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_funkcjonowania_komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot_sprawozdan_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Dane dotyczące sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 11 268 779,17 12 773 581,17 2 619 549,76 2 993 644,37
II. Zysk/(strata) operacyjny/a 528 306,63 1 825 808,80 122 810,60 427 900,54
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 432 307,01 1 767 052,75 100 494,45 414 130,34
IV. Zysk/(strata) netto 330 405,92 1 418 629,88 76 806,43 332 473,20
V. Całkowite dochody razem 328 406,21 1 379 793,62 76 341,58 323 371,45
VI. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
VII. Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na akcję (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 2,81 12,08 0,65 2,83
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 038 304,76 2 436 854,19 241 365,19 571 106,47
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 012 025,66) (1 508 851,17) (467 717,16) (353 617,65)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (207 964,84) (807 289,47) (48 343,68) (189 198,12)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 181 685,74) 120 713,55 (274 695,65) 28 290,69
XII. Stan na: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa trwałe 11 243 642,43 10 002 143,71 2 640 282,36 2 326 079,93
XIV. Aktywa obrotowe 2 753 731,23 3 602 290,19 646 643,47 837 741,90
XV. Razem aktywa 13 997 373,66 13 604 433,90 3 286 925,83 3 163 821,84
XVI. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 293 971,68 291 134,51
XVII. Razem kapitał własny 7 876 879,82 7 786 819,62 1 849 684,12 1 810 888,28
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 344 860,09 1 442 163,58 550 630,52 335 386,88
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 3 775 633,75 4 375 450,70 886 611,19 1 017 546,67
XX. Razem zobowiązania 6 120 493,84 5 817 614,28 1 437 241,71 1 352 933,55


Zastosowane kursy EUR/PLN:- Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy.


- Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.


2018 r.:


1. Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy - 4,30002.
Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,26693.
Najniższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,14884.
Najwyższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,3616


2019 r.:1. Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy -
4,25852. Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,30183.
Najniższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,24064.
Najwyższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. - 4,3891


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu.pdfList Prezesa Zarzadu.pdf List Prezesa Zarzadu
Wybrane dane finansowe JSW 2019.pdfWybrane dane finansowe JSW 2019.pdf Wybrane dane finansowe JSW 2019
Sprawozdanie finansowe JSW 2019.pdfSprawozdanie finansowe JSW 2019.pdf Sprawozdanie finansowe JSW 2019
Sprawozdanie z dzialalnosci JSW i GK JSW 2019.pdfSprawozdanie z dzialalnosci JSW i GK JSW 2019.pdf Sprawozdanie z dzialalnosci JSW i GK JSW 2019
Sprawozdanie niezaleznego biegłego rewidenta z badania SF JSW 2019.pdfSprawozdanie niezaleznego biegłego rewidenta z badania SF JSW 2019.pdf Sprawozdanie niezaleznego biegłego rewidenta z badania SF JSW 2019
Informacja Zarzadu w sprawie audytora.pdfInformacja Zarzadu w sprawie audytora.pdf Informacja Zarzadu w sprawie audytora
Oswiadczenie RN o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdfOswiadczenie RN o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdf Oswiadczenie RN o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie RN w sprawie funkcjonowania komitetu audytu.pdfOswiadczenie RN w sprawie funkcjonowania komitetu audytu.pdf Oswiadczenie RN w sprawie funkcjonowania komitetu audytu
Ocena RN dot sprawozdan za 2019.pdfOcena RN dot sprawozdan za 2019.pdf Ocena RN dot sprawozdan za 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu / p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu
2020-03-19 Artur Dyczko Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
2020-03-19 Tomasz Duda Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
2020-03-19 Artur Wojtków Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
2020-03-19 Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Adam Mańka Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki