REKLAMA

IPOPEMA S.A.: wyniki finansowe

2022-05-18 17:24
publikacja
2022-05-18 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_IPOPEMA_Securities_Sprawozdanie_skonsolidowane_2022_Q1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IPOPEMA_Securities_Sprawozdanie_jednostkowe_2022_Q1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu_2022_Q1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z działalności podstawowej 63 201 64 752 13 600 14 162
II. Koszty działalności podstawowej 59 519 59 204 12 807 12 949
III. Wynik z działalności podstawowej 3 682 5 548 792 1 213
IV. Wynik z działalności operacyjnej - 306 4 585 - 66 1 003
V. Wynik brutto 355 3 892 76 851
VI. Wynik netto z działalności kontynuowanej 9 3 041 2 665
VII. Wynik netto 9 3 041 2 665
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą - w zł / EUR
VIII. - zwykły 0,00 0,10 0,00 0,02
IX. - rozwodniony 0,00 0,10 0,00 0,02
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 024 985 58 258 220 560 12 742
XI. Razem przepływy pieniężne 1 018 074 50 576 219 073 11 062
SKONSOLIDOWANE DANE BILANSOWE *
XII. Aktywa razem 1 347 347 420 867 289 596 91 505
XIII. Zobowiązania razem 1 231 309 304 709 264 655 66 250
XIV. Kapitały 116 038 116 158 24 941 25 255
XV. Liczba akcji - w szt. (stan na dzień bilansowy) 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,88 3,88 0,83 0,84
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XVII. Przychody z działalności podstawowej 14 032 19 722 3 019 4 314
XVIII. Koszty działalności podstawowej 11 425 15 586 2 458 3 409
XIX. Wynik z działalności podstawowej 2 607 4 136 561 905
XX. Wynik z działalności operacyjnej - 849 3 597 - 183 787
XXI. Wynik brutto - 230 3 094 - 49 677
XXII. Wynik netto - 343 2 515 - 74 550
XXIII. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - 0,01 0,08 0,00 0,02
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 022 081 46 398 219 935 10 148
XXV. Razem przepływy pieniężne 1 017 324 40 629 218 911 8 886
DANE BILANSOWE *
XXVI. Aktywa razem 1 264 758 337 672 271 845 73 417
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 193 872 262 795 256 609 57 137
XXVIII. Kapitały własne 65 823 66 166 14 148 14 386
XXIX. Liczba akcji - w szt. (stan na dzień bilansowy) 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,20 2,21 0,47 0,48


* dane
bilansowe z 2022 r. prezentowane są na dzień 31.03.2022 r., natomiast
dane bilansowe z 2021 r. prezentowane są na dzień 31.12.2021 r. Do
przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące
zasady: 1) Do danych
prezentowanych za okres 3 miesięcy przyjęto kurs EUR, liczony jako
średnia arytmetyczna kursów EUR ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca kwartału, który wyniósł: -
za I kwartał 2022 roku: 4,6472 PLN -
za I kwartał 2021 roku: 4,5721 PLN 2)
Do danych bilansowych zastosowano kurs średni EUR ogłoszony przez NBP,
który wyniósł: -
na dzień 31 marca 2022 r.: 4,6525 PLN -
na dzień 31 grudnia 2021 r.: 4,5994 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK IPOPEMA Securities_Sprawozdanie skonsolidowane 2022 Q1.pdfGK IPOPEMA Securities_Sprawozdanie skonsolidowane 2022 Q1.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities za I kwartał 2022 roku
IPOPEMA Securities_Sprawozdanie jednostkowe 2022 Q1.pdfIPOPEMA Securities_Sprawozdanie jednostkowe 2022 Q1.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za I kwartał 2022 roku
Komentarz Zarządu 2022 Q1.pdfKomentarz Zarządu 2022 Q1.pdf Komentarz Zarządu za I kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-18 Mirosław Borys Wiceprezes Zarządu
2022-05-18 Magdalena Łyp Dyrektor Finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki