REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: wyniki finansowe

2021-09-23 20:01
publikacja
2021-09-23 20:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INTERBUD_SPRAWOZDANIE_za_II_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Interbud_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_IH_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_Interbud-Lublin-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_Interbud-Lublin-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży 188,70 2 401,25 41,50 540,66
II. Koszty działalności operacyjnej 165,10 2 395,01 36,31 539,26
III. Zysk ze sprzedaży 23,60 6,24 5,19 1,40
IV. Zysk z działalności operacyjnej -1 010,20 -214,63 -222,16 -48,33
V. Zysk przed opodatkowaniem -1 223,79 662,65 -269,13 149,20
VI. Zysk netto -985,66 598,86 -216,76 134,84
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 895,19 -1 913,78 -416,78 -430,91
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 022,73 4 195,84 444,83 944,73
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 670,15 -1 786,53 -807,12 -402,25
X. Przepływy pieniężne netto razem -3 542,61 495,53 -779,08 111,57
kolumna 1 - stan na 30.06.2021
kolumna 2 - stan na 31.12.2020
kolumna 3 - stan na 30.06.2021
kolumna 4 - stan na 31.12.2020
XI. Aktywa trwałe 17 888,13 24 715,71 3 956,85 5 355,75
XII. Aktywa obrotowe 48 080,47 36 970,29 10 635,39 8 011,24
XIII. Aktywa razem 65 968,60 61 686,00 14 592,24 13 366,99
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79 617,12 74 348,85 17 611,29 16 110,96
XV. Zobowiązania długoterminowe 6 420,45 7 337,93 1 420,20 1 590,09
XVI. Zobowiązania Krótkoterminowe 73 196,67 67 010,92 16 191,09 14 520,87
XVII. Kapitał własny -13 648,52 -12 662,86 -3 019,05 -2 743,97
XVIII. Kapitał zakładowy 701,60 701,60 155,19 152,03
XIX. Pasywa razem 65 968,60 61 686,00 14 592,24 13 366,99
XX. Liczba akcji _w tys szt._ 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00
XXI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,14 0,09 -0,03 0,02
XXII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ -0,14 0,09 -0,03 0,02
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -1,95 -1,80 -0,43 -0,39
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -1,95 -1,80 -0,43 -0,39
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _ w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
INTERBUD_SPRAWOZDANIE_za_II_kwartał_2021.pdfINTERBUD_SPRAWOZDANIE_za_II_kwartał_2021.pdf
Interbud Sprawozdanie Zarządu z działalności IH 2021.pdfInterbud Sprawozdanie Zarządu z działalności IH 2021.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Interbud-Lublin-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Interbud-Lublin-sig.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF Interbud-Lublin-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF Interbud-Lublin-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2021-09-23 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki