5,3000 zł
-5,36% -0,3000 zł
INPRO SA (INP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
SSF_GK_INPRO_SA_30.06.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Inpro_-_raport_SSF_30.06.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Inpro_-_raport_JSF_30.06.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_audytor.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_przepisy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:
I. Przychody netto ze sprzedaży 106 533 81 855 25 129 19 272
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 31 650 29 078 7 466 6 846
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 533 13 656 3 664 3 215
IV. Zysk (strata) brutto 14 902 12 962 3 515 3 052
V. Zysk (strata) netto 12 058 10 451 2 844 2 461
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 1 039 822 245 194
VI. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,2752 0,2405 0,0649 0,0566
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 110 (14 971) 3 564 (3 525)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 182) (702) (515) (165)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 547) 6 461 (3 195) 1 521
X. Przepływy pieniężne netto (619) (9 212) (146) (2 169)
30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XI. Aktywa razem 476 690 425 701 109 292 102 065
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 209 828 160 255 48 108 38 422
XIII. Rezerwy na zobowiązania 6 277 9 925 1 439 2 379
XIV. Zobowiązania długoterminowe 36 805 36 592 8 438 8 773
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 166 746 113 738 38 230 27 269
XVI. Kapitał własny 266 862 265 446 61 184 63 642
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 14 269 13 927 3 272 3 339
XVII. Liczba akcji w szt. 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000
XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję 6,6649 6,6295 1,5281 1,5895
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:
1. Przychody netto ze sprzedaży 58 339 49 262 13 761 11 598
2. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 015 18 549 4 249 4 367
3. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 107 10 577 2 384 2 490
4. Zysk (strata) brutto 10 952 11 229 2 583 2 644
5. Zysk (strata) netto 9 025 9 102 2 129 2 143
6. Zysk (strata) na jedną akcję 0,2254 0,2273 0,0532 0,0535
7. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 929 (6 094) 2 814 (1 435)
8. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 279 (3 512) 66 (829)
9. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 690) (351) (3 937) (83)
10. Przepływy pieniężne netto (4 482) (9 955) (1 057) (2 346)
30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
11. Aktywa razem 375 679 351 505 86 133 84 276
12. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124 238 99 079 28 485 23 755
13. Rezerwy na zobowiązania 4 076 7 623 935 1 828
14. Zobowiązania długoterminowe 6 130 9 914 1 405 2 377
15. Zobowiązania krótkoterminowe 114 032 81 542 26 145 19 550
16. Kapitał własny 251 441 252 426 57 649 60 521
17. Liczba akcji w szt. 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000
18. Wartość księgowa na 1 akcję 6,2797 6,3043 1,4398 1,5115


Powyższe dane finansowe za lata 2018 i 2017 zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:- poszczególne pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień 30 czerwca 2018 r. - 4,3616 PLN / EUR (na dzień
31 grudnia 2017 r. - 4,1709 PLN / EUR);- poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 r. - 4,2395 PLN /
EUR (dla okresu od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku - 4,2474
PLN / EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF GK INPRO SA 30.06.2018.pdfSSF GK INPRO SA 30.06.2018.pdf GK INPRO SA skonsolidowany raport półroczny 2018
Inpro - raport SSF 30.06.2018.pdfInpro - raport SSF 30.06.2018.pdf Raport z przeglądu SSF 30.06.2018 r.
Inpro - raport JSF 30.06.2018.pdfInpro - raport JSF 30.06.2018.pdf Raport z przeglądu JSF 30.06.2018 r.
Oswiadczenie Zarzadu audytor.pdfOswiadczenie Zarzadu audytor.pdf Oświadczenie Zarządu - wybór audytora
Oswiadczenie Zarzadu przepisy.pdfOswiadczenie Zarzadu przepisy.pdf Oświadczenie Zarządu - zgodność z MSR

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-07 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2018-09-07 Elżbieta Marks Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.