REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

INPOST S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

2017-08-08 11:57
publikacja
2017-08-08 11:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INPOST S.A.
Temat
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd InPost S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lipca 2017 roku otrzymała zawiadomienie od AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l., w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw.
z art. 69a ust 1 pkt 3 i art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. zgodnie
z którym AI Prime poinformował że:

Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 i art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1639 z późń. zm.) („Ustawa o ofercie publicznej”) AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l., („AI Prime”)
i Rafał Brzoska („Strony”) wskazują, iż Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Integer”) nabył 4.854.360 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536554 („InPost”), reprezentujących 42% (słownie: czterdzieści dwa procent) kapitału zakładowego InPost oraz 4.854.360 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy InPost i 42% (słownie: czterdzieści dwa procent) ogólnej liczby głosów („Akcje”). Akcje zostały wniesione przez AI Prime jako wkład na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Integer (zgodnie z raportem bieżącym Integer nr 42/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku) („Wkład”).
W efekcie dokonania Wkładu AI Prime zbył Akcje tj. wszystkie 4.854.360 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji InPost, reprezentujących 42% (słownie: czterdzieści dwa procent) kapitału zakładowego InPost oraz 4.854.360 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy InPost i 42% (słownie: czterdzieści dwa procent) ogólnej liczby głosów, które posiadał bezpośrednio.
W nawiązaniu do informacji przekazanej InPost dnia 24 lutego 2017 roku, Strony są podmiotami które łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej.
Łączny bezpośredni i pośredni udział Stron w InPost wynosi 100% w ogólnej liczbie głosów i nie zmienił się
w wyniku dokonania Wkładu.

1.Posiadanie akcji InPost przed dokonaniem Wkładu.

Przed dokonaniem Wkładu Strony kontrolowały łącznie 11.558.000 (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji InPost reprezentujących 100% kapitału zakładowego InPost oraz 11.558.000 (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy InPost i 100% ogólnej liczby głosów, spośród których:

1.AI Prime bezpośrednio posiadał 4.854.360 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji InPost, reprezentujących 42% (słownie: czterdzieści dwa procent) kapitału zakładowego InPost oraz 4.854.360 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy InPost i 42% (słownie: czterdzieści dwa procent) ogólnej liczby głosów;

2.Integer (jako podmiot zależny od Stron) posiadał pośrednio poprzez swoją spółkę zależną Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. 6.703.640 (słownie: sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji InPost, reprezentujących 58% (słownie: pięćdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego InPost oraz 6.703.640 (słownie: sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy InPost i 58% (słownie: pięćdziesiąt osiem procent) ogólnej liczby głosów;

3.Pan Rafał Brzoska nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji InPost.

2.Posiadanie akcji InPost po dokonaniu Wkładu.

Po dokonaniu Wkładu, udział indywidualny Stron oraz ich spółek zależnych zmienił się. Jednakże łączny udział Stron pozostał niezmieniony i nadal wynosi 11.558.000 (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji InPost reprezentujących 100% kapitału zakładowego InPost oraz 11.558.000 (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy InPost i 100% ogólnej liczby głosów, spośród których:

1.AI Prime nie posiada bezpośrednio żadnych akcji InPost;

2.Integer (jako podmiot zależny Stron) posiada:

a.bezpośrednio 4.854.360 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji InPost, reprezentujących 42% (słownie: czterdzieści dwa procent) kapitału zakładowego InPost oraz 4.854.360 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy InPost i 42% (słownie: czterdzieści dwa procent) ogólnej liczby głosów;

b.pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. 6.703.640 (słownie: sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji InPost, reprezentujących 58% (słownie: pięćdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego InPost oraz 6.703.640 (słownie: sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy InPost i 58% (słownie: pięćdziesiąt osiem procent) ogólnej liczby głosów.

3.Pan Rafał Brzoska nie posiada bezpośrednio żadnych akcji InPost.

3. Informacja wymagana przez art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy o ofercie publicznej.

Na dzień niniejszego Zawiadomienia, liczba głosów z akcji, obliczona w sposób wskazany w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej jest równa 0 („zero”). Żadna ze Stron nie jest uprawniona do nabycia akcji w InPost jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
Na dzień niniejszego Zawiadomienia, liczba głosów z akcji, obliczona w sposób wskazany w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej jest równa zero. Żadna ze Stron nie dysponuje głosami z akcji InPost, do których instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej odnosiłyby się bezpośrednio lub pośrednio.
Na dzień niniejszego Zawiadomienia, ogólna liczba głosów określona na podstawie art. 69b ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o ofercie publicznej wynosi 11.558.000 (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) i jest równa 100% (słownie: sto procent) ogólnej liczby głosów w InPost.

4.Pozostałe informacje o Stronach i umowie.

AI Prime jest pośrednim stowarzyszeniem funduszy, zarządzanym przez Advent International Corporation
z siedzibą w Bostonie, Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki.
Poza podmiotami wskazanymi w pkt 2 niniejszego Zawiadomienia, nie ma żadnych innych podmiotów zależnych ani podmiotów dominujących względem Stron, które bezpośrednio posiadają akcje InPost.
Żadna ze Stron, ani ich podmiotów zależnych lub podmiotów dominujących, nie jest stroną umów w przedmiocie przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji InPost, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.

Strony, ani ich podmioty zależne lub podmioty dominujące, poza umową zawartą pomiędzy nimi, nie są stronami żadnych innych umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
Strony działając na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, wskazały AI Prime jako osobę zobowiązaną do zgłoszenia niniejszego Zawiadomienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-08 Rafał Brzoska Prezes Zarządu
2017-08-08 Sebastian Anioł Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki