REKLAMA
WEBINAR

INDYKPOL SA: Zawarcie porozumienia akcjonariuszy

2019-11-25 10:39
publikacja
2019-11-25 10:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-25
Skrócona nazwa emitenta
INDYKPOL SA
Temat
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Indykpol S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarte zostało porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) (dalej „Ustawa o ofercie”) pomiędzy Spółką, Rolmex Spółka Akcyjna, Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Feliksem Kulikowskim, Piotrem Kulikowskim, Dorotą Madejską, Jarosławem Madejskim, Mateuszem Madejskim oraz Elżbietą Dorosz (dalej "Akcjonariuszami") - w sprawie nabywania akcji oraz zgodnego działania w celu wycofania akcji Spółki z obrotu regulowanego (dalej "Porozumienie"). Akcjonariusze posiadają łącznie 2.459.126 akcji, stanowiących ok. 78.70% kapitału zakładowego i dających prawo do 6.032.626 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”), co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, każdy z Akcjonariuszy będzie wykonywał prawa przysługujące mu jako Akcjonariuszowi Spółki, w sposób mający na celu doprowadzenie do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. W ramach Porozumienia Akcjonariusze zobowiązali się do:
1. Podjęcia wspólnie działań niezbędnych do nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy Spółki, przy czym podmiotami nabywającymi akcje będą Rolmex Spółka Akcyjna i Spółka;
2. Zgodnego głosowania na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym;
3. Stosownie do art. 87 ust. 3 Ustawy Strony wyznaczają Rolmex S.A. jako stronę Porozumienia wskazaną do wykonywania obowiązków Zawiadamiającego, wynikających z art. 69 Ustawy.
Porozumienie zostało zawarte na czas określony, wyznaczony celem jego zawarcia, tj. do dnia, w którym upłynie termin, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o ofercie, wyznaczony przez Komisję Nadzoru Finansowego w ostatecznej decyzji, na podstawie której udzielone zostanie zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji lub zgoda na wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Piotr Kulikowski Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki