IMS S.A.: wyniki finansowe

2020-05-20 17:16
publikacja
2020-05-20 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Roczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_IMS_'19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_Grupa_IMS_'19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Grupa_IMS_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_Grupa_IMS_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_IMS_wybor_audytora_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorzcej_IMS_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Grupa_IMS_'19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 58 969 52 695 13 708 12 350
II. EBIT 11 873 12 073 2 760 2 829
III. EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 17 976 16 552 4 179 3 879
IV. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 9 401 9 289 2 185 2 177
V. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję) 29 29 7 7
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 966 14 502 3 479 3 399
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 437) (4 842) (567) (1 135)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 883) (16 095) (2 762) (3 772)
IX. Przepływy pieniężne netto razem 645 (6 435) 150 (1 508)
X. Na 31.12.2019 Na 31.12.2018 Na 31.12.2019 Na 31.12.2018
XI. Rzeczowe aktywa trwałe 12 955 12 629 3 042 2 937
XII. Należności krótkoterminowe 14 949 15 725 3 510 3 657
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 286 641 302 149
XIV. Kapitał własny 19 881 18 234 4 669 4 240
XV. Zobowiązania długoterminowe 12 396 13 654 2 911 3 175
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 20 255 16 607 4 756 3 862


Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EUR
obowiązującego 31.12.2019 r. - 4,2585 PLN/EUR i dane porównawcze na
31.12.2018 r. - 4,3000 PLN/EUR).


Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych -
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego, tj. za okres 12 miesięcy zakończonych
31.12.2019 r. - 4,3018 PLN/EUR i dane porównawcze za okres 12 miesięcy
zakończonych 31.12.2018 r. - 4,2669 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy IMS '19.pdfRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy IMS '19.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa IMS za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupa IMS '19.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu Grupa IMS '19.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupa IMS w 2019 roku
Oświadczenie Zarządu Grupa IMS 2019.pdfOświadczenie Zarządu Grupa IMS 2019.pdf Oświadczenia Zarządu
Sprawozdanie z badania SSF Grupa IMS 2019.pdfSprawozdanie z badania SSF Grupa IMS 2019.pdf Sprawozdanie z badania Grupa IMS za 2019 rok
Informacja Zarządu IMS wybór audytora 2019.pdfInformacja Zarządu IMS wybór audytora 2019.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorzcej IMS 2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorzcej IMS 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej IMS
Ocena Rady Nadzorczej za 2019.pdfOcena Rady Nadzorczej za 2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2019 rok
List Prezesa Zarządu Grupa IMS '19.pdfList Prezesa Zarządu Grupa IMS '19.pdf List Prezesa Zarządu Grupa IMS

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Michał Kornacki Prezes Zarządu
2020-05-20 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
2020-05-20 Wojciech Grendziński Wiceprezes Zarządu
2020-05-20 Wojciech Piwocki Wiceprezes Zarządu
2020-05-20 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki